DO KOGO MAMY SIĘ MODLIĆ

Jezus dał dokładną instrukcję swoim uczniom jak i do kogo mają się modlić. Co więcej, apostołowie wiele razy byli świadkami tego, jak sam Jezus się modlił Mat 26:36,39, Heb 5:7. Pewnego razu, jeden z jego uczniów, poprosił Jezusa, „Panie, naucz nas się modlić,“ Jezus mu odpowiedział;"Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz“, czym wyraźnie wskazał do kogo mają się modlić Łuk 11:1,2. Zapewnił ich słowami; „Wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go w ogóle poprosicie, „ Mat 6:6,8,9. Modlitwa to nasze wielbienie Boga, dlatego powinniśmy kierować modlitwy tylko i wyłącznie do naszego Boga Ojca Jahwe, Mat 4:10, „ Wtedy mówi mu Jezus: Idź precz, szatanie, napisano bowiem: Panu, Bogu Twojemu, hołd składać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. Odnośnie modlitwy, Biblia nam mówi, że chrześcijanie mają zwracać się do Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa Jan 16:23, Jan 15:16. To znaczy, że mamy się modlić w imię Jezusa Jan 14:6,14. Widzimy więc, że Jezus uczył nas modlić się do Boga, który jest i Jego i naszym Ojcem Jan 20:17. Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz, Samuel, Eliasz, Jeremiasz i wszyscy prorocy, modlili się do Boga Jahwe który ich wysłuchiwał, wszyscy oni są wzorami dla nas jak i do kogo mamy się modlić Lam 3:41[BG]. Modlitwa to wywyższanie Boga, jeżeli modlimy się do kogoś innego, czy do figurek lub obrazów, to jest to obrażanie Najwyższego Boga, a wywyższanie kogoś niższego, modlitwa taka staje się grzechem Ps 109:7, Lam 3:44.

Przykład Jezusa. Jezus swymi modlitwami dał nam wzór i przykład. Sam modlił się; „Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, „ Łuk 10:21. W innej sytuacji rzekł; „Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego Łuk 23:46. Swego Boga nazywał Panem nieba i ziemi i robił wszystko aby wypełniała się nie Jego wola, ale wola Jego Ojca Mat 26:41,42. Wszyscy powinniśmy tak jak Jezus, modlić się o spełnianie się woli Boga 1 Jan 2:17. Jeżeli miłujemy Pana Jezusa, będziemy przestrzegać Jego przykazań dotyczących także modlitwy Jan 14:15. Jezus nauczał swoich uczniów, że Bóg odda sprawiedliwość tym którzy dniem i nocą do Niego wołają Łuk 18:7. Bóg Ojciec Jahwe, słyszy nasz głos, dlatego zawsze i wyłącznie, powinniśmy modlić się do Niego. Jakże wspaniały przykład zostawił nam Jezus Łuk 6:12, 1Jan2:6.

Do kogo modlili się chrześcijanie. Apostoł Paweł modlił się aby chrześcijanie zostali napełnieni poznaniem woli Boga we wszelkim zrozumieniu i duchowym zrozumieniu Kol 1:9. Zależało mu na tym, aby chrześcijanie dobrze rozumieli nie tylko kwestię modlitwy. Nawoływał chrześcijan, by zawsze składali za wszystko podziękowania Bogu Ojcu w imię Jezusa Chrystusa, modlitwy były kierowane do Boga, w imię Jezusa Kol 3:17. W innym fragmencie Pism, apostoł Paweł mówi; „Dziękujemy Bogu, Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was“ Efez 1:3,16, Fil 4:6,7. Rzym 15:30. Wszystkich zachęcał, aby modlili się do Boga o błogosławieństwa w służbie głoszenia dobrej nowiny Kol 4:2,3. A kiedy uczniowie byli prześladowani, i byli zastraszeni ze strony przeciwników Dzie 4:18, modlili się o pomoc do Boga Dzie 4:24,29,30, Dzi 12:5. Apostoł Paweł nauczał, że to Bóg ma być błogosławiony, czyli wysławiany na wieki 2 Kor 11:31.

O co się modlić? Jezus dokładnie objaśnił nam nie tylko do kogo się modlić, ale i o co się modlić, najpierw uwypuklił potrzebę uświęcania imienia Bożego oraz tego, aby się działa wola Boga po całej ziemi Mat 6:9, Heb 13:15, potem prośmy o przyjście Królestwa Bożego, a dopiero o nasze codzienne potrzeby Mat 6:10,11. Ale modlimy się również o przebaczanie nam naszych grzechów i ochronę przed złym Mat 6:12,13, Mar 11:25, Iza 55:6,7. Można też modlić się o poznanie dróg Bożych i prawdy Słowa Bożego jak czynił to psalmista Ps 25:4-7, „pozwól mi, Jahwe, poznać drogi Twoje, poucz mnie o Twoich ścieżkach. Spraw, bym kroczył w Twej prawdzie i pouczaj mnie, Tyś bowiem Bóg mój i Zbawca; Ciebie wyglądam każdego dnia, pomnij, o Jahwe, na swe miłosierdzie i na swoje łaski, są bowiem odwieczne! Nie chciej pamiętać grzechów mej młodości i moich występków, ale pamiętaj o mnie według miłosierdzia Twego, przez Twoją dobroć, o Jahwe!“ Ważną rolę odgrywają modlitwy o ducha Bożego Łuk 11:13, czy składanie podziękowań 1 Tes 5:17,18, możemy także modlić się za drugich Jak 5:16, Kol 1:3. Istotne jest aby nasze modlitwy były zgodne z wolą Boga 1 Jan 5:14, Jan 9:31. Kiedy modlitwa zmierza do podporządkowania Bożej woli pragnieniom człowieka, staje się nieskuteczna 1 Jan 2:16,17. Modlitwę możemy zakończyć słowem „Amen,“ co znaczy; „Niech się tak stanie."

Czy modlić się do Jezusa, Marii czy wszystkich świętych? Niektórzy jednak twierdzą, że należy modlić się do Jezusa i podają szereg wersetów, mających rzekomo być dowodami na to, że jest to pogląd zgodny z Pismem. Cytują Dzie 9:4,5,10-16, Dzie 7:55,56,60, Dzi 22:17-21, Obj 22:16,20, lub 2 Kor 12:1-9. Kiedy się przyjrzymy tym wersetom, zauważymy że są to przykłady rozmowy z Jezusem w sytuacjach, kiedy Pan Jezus w wizji ukazał się tym osobom i z nimi rozmawiał, to On przeważnie inicjował rozmowę. Nie można tu mówić o modlitwach, taka interpretacja jest naciąganiem Słowa Bożego! Podobnie są przedstawione rozmowy w wizjach z aniołami, a mimo to, nikt nie twierdzi że są to modlitwy do aniołów Dzie 10:3,4, 1Moj 31:11. Sami aniołowie nie chcą odbierać żadnej chwały i czci a polecają oddawać cześć Bogu Obj 19:10, Obj 22:8,9. Czy aniołowie okłamali Jana mówiąc aby oddawał cześć Bogu? Na pewno nie, powiedzieli mu prawdę, więc i my powinniśmy usłuchać tych cennych rad i Bogu cześć oddawać. Modlitwa do Jezusa uwłacza monoteistycznemu pojęciu Boga, tworzy pojęcie drugiego Boga, oraz problem - do którego Boga modlić się więcej, szczerzej, bardziej, a którego spychać do roli Boga drugorzędnego, odesłanego na emeryturę i bujającego się już tylko w bujanym fotelu. Modlitwy do Syna, wykazywałyby, że jest On równy Ojcu swemu, a przecież sam Jezus mówi że tak nie jest Jan 14:28. Zwolennicy dualizmu i trynitaryzmu, chętnie wprowadzają modlitwy do Jezusa starając się wykazać, że dualizm i trynitaryzm są naukami Biblijnymi, ale przecież Biblia wyraźnie mówi że Bóg jest jeden 5 Moj 6:4, 1 Tym 2:5, 1 Kor 8:4, Rzym 3:30, Mar 12:29. Wszystkie te wersety wyraźnie mówią o jednym Bogu, jednak zwolennicy wyznawania całego panteonu bogów i tak pozostają przy swoim. Wykorzystując to, że Biblia pisana jest w znakach i symbolach, przeszczepili całą mitologię starożytnych Greków na łono wczesnego chrześcijaństwa, przeszczepili całą myśl ich filozofii. Dziś nadal odgrywa ona wielką rolę w wielu denominacjach, wierzenia starożytnych Greków, wcale nie są takie starożytne, nadal mnóstwo ludzi tkwi w kulcie całego panteonu bogów, modlitw do różnych bogów, a jedynie zamienili imię Zeusa na Jezusa, oraz imiona ówczesnych bogów i bogiń, pozamieniali na imiona Marii czy apostołów. Można powiedzieć że religia starożytnej Grecji nadal żyje i ma się całkiem dobrze, przeniesiono wiarę w wędrówkę dusz do nieba, oraz wiarę w Hades z jego mękami dla potępieńców, zmiany są jedynie kosmetyczne. Dla wielu ludzi wychowanych w kulturze greckiej, niebo jest jak Pola Elizejskie gdzie zmarli wędrują na niebiosa w postaci duszy nieśmiertelnej i obcują wśród gromady bogów, jedzą ambrozję i popijają boskim nektarem, pokarmem bogów zapewniającym im urodę i życie wieczne w krainie wiecznej szczęśliwości i wiecznej wiosny. Modlitwy zanoszą do wielu bogów wśród których każdy jest od czego innego, jeden to patron kierowców i podróżnych, drugi to parton marynarzy, trzeci dba o zdrowie itd. Tylko że to nie są nauki Słowa Bożego, a filozofii i myśli starożytnych Greków, oto Diabeł zamienił ludzkości prawdę Słowa Bożego, na mitologię starożytnych Greków Gal 4:8, 2 Kor 11:14,15. Chrześcijanie powinni kierować się w życiu Słowem Bożym, aby wiedzieć co jest wolą Boga i czyje modlitwy wysłuchuje Jan 9:31, Przy 28:9, Iza 1:15. Dla chrześcijan opierających swoją wiarę na Biblii, uprawianie wielobóstwa, to po prostu zabobon. Wielu ludzi modli się nie tylko do Jezusa, ale i do Marii matki Jezusa czy do wszystkich świętych jako pośredników pomiędzy Bogiem a ludźmi. Tymczasem Biblia mówi nam, że Maria i wszyscy święci, sami modlili się do Boga Dzie 1:14. Przedstawia także Jezusa jako jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi przez którego mamy przystęp do Boga 1 Tym 2:5, Jan 14:6, Efez 2:18. Jednak ten przystęp nie jest taki, jak to sobie wyobrażają trynitarze, widzący Jezusa jako odbierającego od nich modlitwy i przedstawiającego je Bogu. Jezus jest arcykapłanem i pośrednikiem Nowego Przymierza Heb 7:24-26, Heb 8:6, Heb 9:15. Arcykapłan nie odbierał od ludu modlitw, Żydzi nie modlili się do arcykapłana pośrednika, nikt nie spalał kadzidła przed arcykapłanem i nie składał ofiar arcykapłanowi 2 Moj 30:1, 2 Moj 40:5, 26,27. Kadzidło jakie wnosił do świątyni i składał na ołtarzu kadzenia, jest obrazem modlitw składanych Bogu Ojcu Jahwe, które jak dym wznoszą się przed oblicze Boga Dzi 10:4, Obj 8:3,4, również ofiary składane były przed oblicze Boga a nie arcykapłana Ps 141:2. Chrystus jako arcykapłan stawia się za nami Jan 14:16, aby nasze modlitwy zostały łaskawie wysłuchane a grzechy odpuszczone na podstawie Jego ofiary, i to jest Jego rola pośrednika Rzy 8:34, Heb 9:24. Modlitwy zanoszone do Boga w imię Jezusa Efe 5:20, oznaczają, że zgodnie z zamysłem Boga, uwzględniamy wielką rolę Jezusa jako naszego Pana, Zbawiciela i pośrednika nowego przymierza oraz arcykapłana, że wierzymy w niego Jan 1:12, Jan 12:44. Aby Bóg wysłuchał naszych modlitw, Pan Jezus stawia się za nami, jako za wierzącymi zgodnie z wymaganiami Boga 1Jan2:1,2. Na pewno nie stawia się za tymi, którzy modlą się niewłaściwie i do niewłaściwych bogów 1Kor 8:5,6. A czy Bóg wysłucha modlitw tych ludzi, za którymi nasz Pan się nie wstawi? Każdy powinien się nad tym zastanowić sam. Czas już wyzbyć się prymitywnych przesądów, odrzucić zabobony filozofów starożytnej Grecji i zacząć się modlić do jednego prawdziwego i Wszechmocnego Boga Jahwe Iza 42:8, Obj 11:17.

Prawdziwi czciciele. Prawdziwi czciciele prawdziwego Boga Jahwe, nie muszą się zastanawiać, do którego Boga będą się dzisiaj modlić, który Bóg od czego jest i który jest ważniejszy. Jezus zapowiedział, że w nadchodzącej przyszłości, prawdziwi czciciele Boga, będą Go czcić duchem i prawdą Jan 4:23,24. Prawdziwi czciciele Boga są tu oddzieleni od nieprawdziwych, którzy czcić będą wielu bogów, bogiń i pośredników. Prawdziwi czciciele wpuszczeni będą do domu Bożego Obj 7:15, Iza 56:7, będzie to dom modlitwy dla wszystkich narodów, któż by w domu Jahwe Boga, miał odwagę modlić się do innych Bogów?! Dlatego wszyscy powinniśmy zbliżyć się do prawdziwego Boga Jak 4:8, Ps 145:18,19, Ps 102:1,2,17,18. Jeżeli do tej pory, modliłeś się niewłaściwie, powinieneś się nawrócić i dokonać zmian Jer 36:7. Bóg Jahwe wysłuchuje modlitw osób pokornych i szczerych 2 Kron 33:12,13, Przy 15:8, 29. Psalmista mówi, że wszelkie ciało przyjdzie do Boga,“ Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do ciebie przyjdzie wszelkie ciało.“ Ps 65:2,[3]. Cała ziemia modlić się będzie i wysławiać Boga Jahwe, bo godzien jest tego Obj 19:1-6, Ps 116:1,2.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin