IMIĘ BOGA

W tekście hebrajskim biblii, występuje imię Boga oddane 6828 razy w postaci tetragramu JHWH. Imię to znaczy: "On powoduje że się staje“. „On daje istnienie.“ Wyjawia ono, że Jahwe, bo tak jest wymawiane w języku polskim, sam sprawia, że staje się tym, który spełnia obietnice i urzeczywistnia swoje zamierzenie 2 Moj 3:14. Wśród przekładów Biblii wydanych w języku Polskim, tylko niektóre tłumaczą tetragram JHWH na imię Boga Jahwe, korzystajmy z takich przekładów które to robią zgodnie z oryginałami Pism.

W czasach biblijnych każdy wyznawca swego Boga, wymawiał jego imię aby wiedziano o jakiego Boga chodzi, przyjrzyjmy się przykładom, oto co mówi prorok Eliasz do wyznawców Baala i do ludu Izraela 1 Król 18:24-27,[Poz]“ Wy będziecie wzywać imienia boga waszego, a ja wezwę Imienia Jahwe. I niech [tak] będzie: Bóg który odpowie przez ogień, ten jest Bogiem. Wszystek lud odpowiedział mówiąc: Dobre jest to, co mówisz. Rzekł więc Eliasz do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca i zaczynajcie pierwsi, bo was jest dużo. Wzywajcie imienia waszego boga, ale ognia nie podkładajcie. Wzięli zatem cielca, którego im dał, przysposobili i wzywali imienia Baala, od poranka aż do południa wołając: Baalu, odpowiedz nam. Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Poczęli tedy wykonywać taniec rytualny wokół ołtarza, który zrobili. Gdy przyszło południe, Eliasz drwił z nich i mówił: Wołajcie na cały głos, bo on jest bogiem, bo jest pogrążony w myślach; może wyszedł albo może jest w podróży; a może on zasnął i przebudzi się.“ Czytamy tu że wyznawcy Baala mieli wzywać imienia swego Boga a prorok Eliasz imienia Jahwe, kapłani Baala wzywali więc imienia Baala od rana do południa bez rezultatu. Następnie Eliasz wezwał imię Jahwe a ogień z nieba spadł i pochłonął ofiarę, drwa a nawet kamienie i wodę w rowie, tak że lud zaczął wołać że to Jahwe jest Bogiem 1 Król 18:36-39,„ A gdy nadszedł [czas składania] ofiary pokarmów, prorok Eliasz zbliżył się i przemówił: Jahwe, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela. Niechaj dziś wiedzą, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja jestem Twoim sługą, że na Twój rozkaz czynię wszystkie te rzeczy. Odpowiedz mi, Jahwe! Odpowiedz mi, aby lud ten wiedział, że Ty jesteś Jahwe, Bóg, że Ty z powrotem nawrócisz ich serca. Padł ogień Jahwe, strawił żertwę i drzewo, i kamienie, i popiół, wodę zaś, która była w rowie, wysuszył. Wszystek lud się przeraził. Padli na swoje oblicza i wołali: Jahwe, On jest Bogiem. Jahwe, On jest Bogiem.“ Mamy tu wyraźny przykład jak każdy wzywał swego Boga po imieniu, ta forma imiennego odnoszenia się do Boga jest zachowana poprzez treść całej Biblii. Podczas gdy imię Jahwe związane jest z dawaniem życia, imię Baala oznacza „pan,“ i tak Baal-Gad oznacza pan szczęścia Joz 11:17, Baal-Tamar znaczy pan palm Sędz 20:33, a Baal-Szalisza znaczy pan potrójny 2 Król 4:42, i znowu Baal -Zebub znaczy pan much, bóg komarów 2 Król 1:3, za czasów Jezusa nazywano tak szatana władcę demonów Mat 12:24, Łuk 11:19. Kiedy wyznawcy Baala wzywali „Baalu! Baalu!“ czyli „Panie Panie!“ To prorok Eliasz wzywał imienia Jahwe.

Każdy kto woła do swego Boga, powinien wzywać go po imieniu jak Eliasz, bo tylko tak można go odróżnić od innych bogów Sędz 10:13,14, Łuk 18:7. W tamtych czasach wzywanie słowami „Panie, Panie,“mogło dotyczyć jedynie Baala albo bożka z mitologii greckiej o imieniu“ Pan,“ który jest przedstawiany jako kozionoga i kozioroga szkarada. Ci co wołają,-„Panie Panie!“- wołają niejako, -„Baalu, Baalu!“- Nie tak jak prorok Eliasz. Nikt z nas nie powinien modlić się do takich „panów,“ dlatego powinniśmy używać imienia prawdziwego Boga Jahwe które Go wyróżnia od wszystkich innych bogów i w którym się objawił 2 Moj 6:2,3 [BT] „Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.“ Jednak niektóre trynitarne przekłady Biblii podają tu;[Warsz] „ lecz imienia mego Pan, im nie objawiłem.“ Jest to oszustwo, Jahwe nie ma na imię Pan 5 Moj 4:2, Przy 30:5,6. Takie oszustwa mają na celu wprowadzanie zamieszania, spójrzmy na przykład; Ps 110:1[Poz])“ Psalm Dawida. Uroczysta wypowiedź Jahwe do mego Pana: Usiądź po mej prawicy, aż położę wrogów Twoich jako podnóżek dla Twych stóp.“Prosta i jasna wypowiedź, gdy tymczasem ten sam Ps 110:1 [Gd] mówi;“Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.“Czytając takie słowa, już nie wiemy jaki Pan, rzekł jakiemu Panu, są to celowe zafałszowania, to działania zwolenników trynitaryzmu dla którego imię Boga jest szczególnym zagrożeniem i oznacza zniszczenie i zagładę dla trynitarnej idei.

Narody miały całe panteony bogów i odróżniać ich mogły jedynie imiona.

Każdy wyznawca wzywał swego boga po imieniu, wyznawcy Molocha wzywali więc Molocha, wyznawcy Ozyrysa wzywali Ozyrysa a wyznawcy Zeusa wzywali Zeusa itd. Czasami jednak niektórzy mieszali wzywanie imienia prawdziwego Boga Jahwe i wzywanie imienia Molocha, nie znajdowało to uznania Bożego Sędz 3:7, Sof 1:5. Dzisiaj również niektórzy starają się wymieszać kult prawdziwego Boga Jahwe z kultem Trójcy i innych bożków. Dzisiaj wszystkie te bożki czczone są pod imieniem „Pana."Nikt nie wie kto do kogo się modli, Diabeł zrobił wielkie dzieło zamieszania i udało mu się znakomicie, wrzucił bożki świata do jednego kubła, wymieszał i zrobił z tego koktajl który sprawił że pijący go chodzą jak pijani i Boga widzą potrójnie, uczynił to poprzez cesarzy Rzymu którzy chcąc ujednolicić wierzenia na obszarze swego imperium, dokonali stworzenia religii powszechnej, odpowiedniej do przyjęcia dla każdego poganina imperium. Już w chwili tworzenia tej religii uczyniono zamach na imię Boga Jahwe, w trynitarnych przekładach Biblii zamiast imienia Bożego w formie tetragramu, zaczęto pisać słowo „Pan“. A duchowni trynitarnych wyznań nauczają że modląc się, wystarczy wołać „Panie, Panie,“ i imienia Bożego już nie trzeba używać, teraz mają jedno uniwersalne „Panie, Panie!“ Ale Paweł mówi że na świecie jest wielu bogów i wielu panów 1 Kor 8:5,6. Koniecznie należy ich odróżniać, tak, jak to czynił Jezus, bo przecież Jezus ujawnił imię Boga aby było znane na świecie i aby było uświęcane, Jezus pokochał Boga i jego imię, Jan 17:6,26, Ps 91:11-14. Sam przybył w imieniu Boga jako jego przedstawiciel Jan 5:43 i prosty lud to zrozumiał, witając go jako przychodzącego w imieniu Jahwe Jan 12:12,13, Mat 21:9. Dzieła których dokonywał, dokonywał w imieniu swego Ojca, Jana 10:25.

Żydzi zarzucili Jezusowi w Talmudzie, że wykradł święte imię ze świątyni, jest to dowodem, że słowa Jezusa o tym iż ujawnił imię Boga swoim uczniom są prawdą, jak i te, że uświęcał imię swego Ojca.

Jezus nie tylko ujawnił i uświęcił imię Boga, ale nie miał też problemu z podporządkowaniem się Bogu Jahwe i uznawaniem go za swoją głowę 1Kor 11:3, 1Kor 15:27,28. Rozumiał, że chociaż wszystko zostało jemu dane i podporządkowane to z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował Jan 14:28, Fil 2:6.

O swoim Ojcu Jezus mówił, jako o swoim Bogu Jan 20:17, Jahwe jest więc dla niego tak samo Bogiem jak dla nas i dla wszystkich uczniów Jezusa a biblia mówi o tym Bogu, jako o Najwyższym Ps 83:18, „Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że tylko Ty, który sam jeden masz Jahwe na imię, jesteś Najwyższy nad całą ziemią.“

Jezus otaczał chwałą i czcią imię Boga Jan 12:28.

Biblia nam mówi, że chociaż na świecie czci się wielkie mnóstwo bogów, Bóg jest jeden 1Kor 8:5,6, 1Tym 2:5, Efe 4:6, Jezus cytował Pisma hebrajskie w których pojawiało się imię Boga w formie tetragramu JHWH 5 Moj 6:4, Mar 12:29 i kilkakrotnie podkreślał że Bóg jest jeden Mat 23:9. Nawet demony wierzą w jednego Boga i nie mają problemu z określeniem kto jest Bogiem Jak 2:19. Bogiem biblii jest Jahwe, Jezus natomiast jest określany mianem pośrednika, drogą do Boga Jan 14:6, Heb 7:25, 1Tym 2:5. Jezus nie uważał siebie za Boga, Biblia nazywa go „Synem Bożym“ Jan 3:16, Jan 10:36, a on sam wskazuje, że Bóg, większy jest niż on Jan 14:28. Nawet duchy nieczyste trafnie oceniały kim jest Jezus, wiedziały że jest Synem Boga i Chrystusem, Bożym Pomazańcem, dziwne to, że wielu ludzi dzisiaj nie może tego rozeznać Mar 3:11,12, Mar 5:7, Łuk 4:41, Łuk 8:28.

Pismo mówi również, że o niektórych sprawach nie wie nikt, ani aniołowie, ani Jezus, tylko sam Bóg Mar 13:32, Obj 1:1. Czytamy również że Jezus przyszedł wykonać wolę swego Ojca, a nie swoją Ps 40:8, Heb 10:9, Jan 4:34, Jan 5:19,30, Jan 6:38, Jan12:49, Jan 17:4. Jezus uczył swoich uczniów spełniać wolę Boga Ojca który jest w niebiosach Mat 7:21, Mat 6:10, Jan 7:16. Uczniowie mieli naśladować go w wielbieniu Boga i w nauczaniu. Jezus nie miał problemu modlić się do starotestamentowego Boga, oraz czcić i wysławiać jego imię, tego samego uczył swoich uczniów Mat 6:9, Łuk 11:2. Jak chrześcijanie mogą uświęcać imię Boże, kiedy tłumacze usuwają je z Pism i zastępują słowem „Pan“? Modlitwy Jezusa to oznaka pokory i zdania się na wolę swego Ojca Mat 26:39,42. Bóg Jahwe obiecuje, że wysłucha modlitw ludu swego nad którym wzywane jest w modlitwach imię Jego 2 Kron 7:14, 2 Kron 6:32,33. Jednakże jak wielu ludzi ma być wysłuchanych, kiedy nie odróżniają Stwórcy Wszechświata, Boga Jahwe, od jego Syna Jezusa Chrystusa którego Bóg przysłał na ziemię jako człowieka doskonałego dla naszego zbawienia 1 Kor 15:21, Ps 16:9,10. Zwolennicy trynitaryzmu chcą nas przekonać, że Jahwe jest tylko Bogiem Żydów, pewną niepełną formą objawienia Boga Żydów dokonaną dla narodu wybranego, a w pełni dopiero objawioną przez nicejskie wyznanie wiary. Lecz z listu do Rzym 3:29,30 wynika, że tak nie jest, ale że Bogiem chrześcijan jest Bóg Jahwe,“ Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - przez wiarę.“ O jakiego JEDNEGO Boga może tu chodzić? Bogiem Żydów był Jahwe a Paweł napisał że jeden jest tylko Bóg. Czy Pan Jezus coś w tej sprawie zmienił lub nauczał, że od jego przyjścia już Jahwe nie jest Bogiem JEDYNYM? Widzimy więc, że Bóg Starego Testamentu jest zarazem Bogiem Nowego Testamentu. Bóg się nie zmienia Jak 1:17. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest zarazem i naszym Bogiem 2 Moj 3:6, Mat 22:32. List do Rzym 3:24,25 wyraźnie potwierdza, że Bóg i Jezus to dwie różne osoby, czytamy tu; „ a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi.“ Jezus, pośrednik między Bogiem a ludźmi nazywany tu jest, „narzędziem przebłagania.“ Czy narzędzie, którym Bóg się posługuje, może być zarazem tym samym Bogiem? Jezus jako narzędzie Boże, czyli jako doskonały człowiek z nieba, Baranek Boży, złożył swoje życie jako okup za nas. Wyznawcy trynitaryzmu mówią; „Bóg umarł za nas.“

To Jezus umarł a nie Bóg, Bóg Jahwe nie umiera, jest wieczny Haba 1:12, „Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? Powołałeś go, o Jahwe, by dokonał sądu, Opoko moja, wyznaczyłeś go do wymierzenia kary. Jest Bogiem niezniszczalnym i niewidzialnym 1Tym 1:17, Rzym 1:23. Istnieje po czasy niezmierzone Iz 40:28, Ps 90:2. Jahwe jest niezniszczalnym Królem Wieczności żyjącym po czas niezmierzony Obj 15:3, Dn 12:7. Nigdy nie ukazał się w widzialnej postaci Pwt 4:15-19, Jan 5:37. Bóg jest duchem, a ci którzy go czczą, powinni oddawać cześć duchem i prawdą Jan 4:24. Żaden człowiek nigdy nie widział Boga Jan 1:18, Jan 6:46, 1Jan 4:12, 2 Moj 33:20. Wielu ludzi myli Jezusa z Bogiem Ojcem Jahwe, głównie dlatego, że biblie wydawane są przez odstępców, ludzi pozbawionych wszelkich skrupułów, którzy nie mają żadnych moralnych problemów z występowaniem poza to co napisano i usuwają święte imię Boga ze swoich przekładów biblii 1Kor 4:6, 2 Kor 4:2. Czynią to, aby przypodobać się wyznaniom trynitarnym ponieważ mają one potężne wpływy, ale nie wierzą w jednego, prawdziwego Boga Biblii Jahwe, często czynią to dla zysku, albo wierzą w przesądy jakoby imię Boga było zbyt święte by je pisać i wymawiać, przesąd taki wprowadzili Żydzi w drugim wieku przed Chrystusem usuwając imię Boże z Biblii i zastępując je słowem „Pan,“ Jer 23:27 „tych, którzy dzieląc się wzajemnie swymi przywidzeniami zamyślają zatrzeć Imię moje w pamięci ludu mojego, jak to ich praojcowie w niepamięć puścili Imię moje dla Baala?

Jak widzimy, podobne nikczemne czyny, ludzie podejmują od wieków.

Żydzi czynili to podczas przepisywania pism hebrajskich na grekę. Głośne wymawianie imienia Bożego zarezerwowano wyłącznie dla kapłanów, a oni z czasem zapomnieli go. Słowo „Pan“ jest tytułem, natomiast słowo „Bóg“, jest wyższym tytułem. Biblia nie nazywa Boga Panem Bogiem, ale Jahwe Bogiem. Chrześcijaństwo trynitarne przejęło od Żydów zabobon nieużywania imienia Bożego, bardzo im pasowało usuwanie przez Żydów imienia Bożego Jahwe. Zaprzestanie posługiwania się imieniem miało poważne następstwa, bo pojęcie anonimowego Boga, przyczyniło się do powstania teologicznej próżni, w której łatwiej było chrześcijaństwu sformułować doktrynę o Trójcy. Usuwanie imienia Bożego z Biblii jest znieważaniem Boga, wielkim oszustwem, manipulacją Słowem Bożym Prz 30:5,6. Zamiast modlić się „Panie Boże“ należy modlić się „Jahwe Boże.“ Tak Żydzi jak i wyznawcy trynitaryzmu, poprzez swoją tradycję unieważniają Słowo Boże Mat 15:6. Czynią to z chęci zacierania biblijnych różnic między Bogiem Ojcem Jahwe, a Synem Bożym Jezusem. Zamiast używać imienia Jahwe i Jezus, aby odróżniać ich od siebie, trynitarze stwarzają wrażenie że ten Pan i tamten Pan to na pewno jeden i ten sam Pan. Taki tok rozumowania odpowiada trynitarzom i ich prymitywnej doktrynie o Trójcy Przenajświętszej. Chcąc koniecznie uratować dogmat o Trójcy, zastąpili imię Boga Jahwe w swoich przekładach słowem „Pan“, jednakże co oznacza tytuł „Pan“ mówiliśmy wcześniej, tłumacze dopuszczają się oszustwa Obj 22:18,19. Kiedy ci interpretatorzy zamieniają święte imię Boga na słowo „Pan“ i czynią to 6828 razy w swym przekładzie, z miejsca dokonują 6828 oszustw. Służy ono wyznawcom trynitaryzmu, którzy czytając słowo „Pan“, w domyśle mają „trójca“, modląc się słowem „Panie, “w domyśle mają „trójca.“ W efekcie tych manipulacji zamieniono czczenie świętego imienia prawdziwego Boga, na zabobon przyjęty w IV wieku przez Cesarza Konstantyna i gromadę zdziwaczałych heretyków, odstępców, niepotrafiących odróżnić Syna od Ojca Rz 1:18-23,25. Wszyscy oni bluźnią świętemu imieniu i zapierają się prawdziwego Boga Przy 30:9[Poz], 3 Moj 22:32. Żeby przeciwdziałać tendencji mylenia Boga Jahwe i Jezusa Chrystusa, niektórzy antytrynitarze, monoteiści, umieszczają imię Boga w Nowym Testamencie aby ułatwić czytelnikom dostrzeżenie wyraźnej różnicy między Bogiem Jahwe a Synem Bożym Jezusem. Szczególnie wiele opracowań obcojęzycznych zawiera imię Boże, w języku polskim zawiera je przekład Szymona Budnego i przekład Nowego Świata.

A jaki stosunek do imienia Bożego mieli uczniowie Jezusa i chrześcijanie z narodów? Iz 65:1 mówi:“ Przystępny byłem dla tych, co o Mnie nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, dałem się znaleźć. Mówiłem: " Oto jestem, jestem! " do narodu, który nie wzywał mego imienia.

Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy wcześniej nie wzywali imienia Boga, a więc wcześniej go nie znali Dz 15:14. Nadchodzi czas że wszystkie narody wzywać będą imienia Jahwe, mimo że wcześniej go nie znali Ps 102:15, Ps 86:9. Chrześcijanie wyruszali aby pełnić świętą służbę ze względu na jego imię 3 Jan 7, Oz 12:5. Mieli oznajmiać wielkie dzieła Jahwe Rz 9:17, oraz oznajmiać konieczność wzywania świętego imienia Jahwe dla wybawienia Rz 10:13-15, Joel 2:32[Lube] „Każdy jednak, który wzywa imienia Jahwe, zostanie ocalony, albowiem na górze Syjon będzie wybawienie- jak Jahwe zapowiedział- i w tych, którzy pozostali, których Jahwe powoła“. Podczas wielkiego dnia Jahwe, który właśnie nadchodzi, wybawieni będą ci, którzy znają to imię i wzywają go jako imienia swego ukochanego Stwórcy Dz 2:19-21.

Wielu ludzi mówi, że w NT nie ma imienia Boga Jahwe. Otóż, Nowy Testament kilkaset razy cytuje wersety Starego Testamentu, a więc również wersety gdzie wielokrotnie występuje święte imię Boga Jahwe. Czy podstawową zasadą cytowania Pisma, nie powinno być wierne oddanie cytowanej treści bez wprowadzania zmian? Należy się zastanowić, czy Pan Jezus odczytując fragment Izajasza w języku hebrajskim, odczytywał imię Boga Jahwe, czy słowa Pan?

W Łuk 4:16-21czytamy że Jezusowi podano pisma i czytał proroka Izajasza, a czytał Izajasza 61:1[Poz],“ Duch Pana, Jahwe, nade mną, bo oto namaścił mię Jahwe i posłał mię, bym głosił radosną nowinę ubogim, łagodził ból tych, których serca złamane, więzionym wyzwolenie ogłaszał, a jeńcom - wolność;“

Występuje tu, w tym fragmencie pisma imię Boga Jahwe, czy więc rzeczywiście Jezus czytając nie widział imienia Bożego i mógł nie czytać imienia Bożego Jahwe? Wydaje się to absurdalne. Niektórzy mówią że mógł czytać z Septuaginty, a niektóre przekłady Septuaginty miały słowo „Pan“ zamiast tetragramu imienia Bożego, tylko skąd taki pomysł że Jezusowi w synagodze żydowskiej podano przekład na grekę? Poza tym starsze przekłady Septuaginty też miały imię Boże w postaci tetragramu. W Ps 18:49,50,[Poz] który był proroctwem i miał się wypełnić w Jezusie czytamy; „ Wyzwoliłeś mnie od moich wrogów, wyniosłeś ponad moich przeciwników, wybawiłeś od człowieka przemocy. (50) Przeto wysławiać Cię będę, Jahwe, wśród narodów i będę opiewał chwałę Twego Imienia.

Były więc to słowa niejako większego Dawida, Jezusa. Aby się wypełniły, Jezus musiał wypowiadać imię Jahwe i śpiewać jego imieniu Rz 15:9. Ostateczne wypełnienie tych słów nastąpi po wtórym przyjściu Pana Jezusa bo Jahwe jest Bogiem wszystkich narodów Rzym 3:29, Ps18:43-47. Jezus więc musiał znać i używać imię Boga Jahwe i je wysławiać Ps 108:3, Ps 26:12, Ps 111:1. Potwierdza to również Ps 40:6-9,13. Są tu słowa samego Jezusa który wypowiada „Oto nie zamknąłem warg moich- Jahwe. Ty wiesz o tym“[Lub].“ Jahwe pośpiesz ku ratunkowi memu." Natomiast Ps 22:17-20[Poz] zawiera słowa modlitwy która musiała wypełnić się na Jezusie, słowa odnoszą się do Jezusa i to Jezus musiał je wypowiadać; “ Otoczyła mnie sfora psów, obstąpiła mnie zgraja złoczyńców; przebodli mi ręce i nogi, mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni zaś patrzą na mnie i napawają się mym widokiem; dzielą między siebie szaty moje, a o suknię moją rzucają los. Ty jednak, Jahwe, nie opuszczaj mnie, wspomożenie moje, pośpiesz mi z pomocą!“

Każdy z nas powinien przyjrzeć się uważnie obrazowi Boga, jakim jest Jezus Chrystus i naśladować go w jego miłości do imienia Bożego Heb 2:12, Heb 6:10, Ps 22:22[23]. Skoro Jezus chce pośród zboru wysławiać pieśnią święte imię Boga, oraz oznajmiać je braciom swoim, to co nam to mówi? Czy i my razem z Panem Jezusem pośród zboru też będziemy oddawać cześć i chwałę imieniu Bożemu? Ps 135:1-3, Ps 8:1,9, Ps 95:5,6, Ps 34:3. Jednak aby śpiewać imieniu Boga, wychwalać je, trzeba je miłować Ps 5:11,Ps 69:36,Ps 91:14, Łuk 10:25-28. Jezus osobiście potwierdził cytaty z Pisma Świętego, że miłowanie Jahwe, naszego Boga, całym sercem i całą duszą i całą swą siłą i całym swym umysłem, jest niezbędne aby osiągnąć życie, a pewien człowiek cytował 5 Moj 6:4,5, „Słuchaj Izraelu! Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny! Będziesz miłował swego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił.“Chyba Jezus nie potwierdzał cytatów Pism, pomijających święte imię Boga Jahwe, a nakazujących miłować anonimowego Pana? Chrześcijanin, Klemens Aleksandryjski urodzony ok 150 roku n e, używa w swoich dziełach imienia Bożego w formie Jaue, to świadczy że pierwsi chrześcijanie używali imienia Bożego, kiedy jeszcze cesarz Konstantyn nie wprowadził im Trójcy Przenajświętszej.

Wysławianie imienia Bożego to ofiara wysławiania, miła Bogu Heb 13:15 „ Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.

Wspólnota chrześcijańska w pierwszym wieku używała również imienia Bożego w postaci aklamacji „Alleluja, albo Halleluja,“ Obj 19:1-6, oznacza to „chwalcie Jah“ - jest to skrócona forma imienia Bożego, szczególnie używana w pieśniach podczas wysławiania Boga i występuje w każdym Nowym Testamencie każdego przekładu. Biblia zachęca również do rozmyślania i wspominania o imieniu Boga Ps 20:7, 29:2, 96:8, Iz 26:8. Kiedy cała ziemia wysławiać będzie prawdziwego Boga, wszystkie ludy i narody, wysławiać będą święte imię Boga Jahwe Ps 86:9, Ps 99:1-3, Ps 102:15, Ps 113:1-4. Jahwe ma być wysławiany pośród wszystkich narodów, a jego imię błogosławione Obj 15:3,4. Będzie tak, ponieważ imię Jahwe trwa wiecznie, więc wymazywanie go z biblii nie odniesie skutku, to daremny trud Ps 86:11,12. Biblia jednoznacznie mówi; każdego dnia Ps 145:2,21, starzy i młodzi Ps 148:12,13, biedni i uciśnieni Ps 74:21, wszyscy prawi i sprawiedliwi Ps 97:12, wszyscy w Jego Przybytku Ps 150:1, powinni wielbić i wysławiać święte imię Boga Jahwe. Kto odrzuca imię Boga, praktycznie odrzuca całą biblię i to co ona mówi o Bogu i jego imieniu, tysiące fragmentów, tysiące wersetów. Stańmy więc ramię przy ramieniu i razem zaśpiewajmy pieśni imieniu Boga, wysławiające jego święte imię Jahwe Ps 9:2, Ps 30:4, Ps 69:30, Ps 92:1.

Z jakiego powodu jeszcze używanie imienia Boga odgrywa istotną rolę?

Z takiego że wszyscy, którzy zaufali świętemu imieniu Boga Ps 33:20,21 znajdują schronienie w imieniu Jahwe Ps 20:1, Ps 5:11,12. Możemy czuć się wówczas bezpieczni, jak gdybyśmy byli ukryci w potężnej wieży Prz 18:10. Zwracanie się do Boga po imieniu świadczy, że jest nam bliski, że łączy nas serdeczne uczucie i bliskie więzi, że mamy do niego zaufanie. To nie jakiś obcy, bezimienny pan, lecz nasz czuły i troskliwy Ojciec, Bóg Jahwe. Dlatego też, wszyscy którzy mają pokorę i uniżoność w sercu, powinni szukać schronienia w imieniu Jahwe a na pewno je znajdą Sof 3:12. Nie możemy pozbawić się tego schronienia tylko dlatego, że w IV wieku, cesarz Konstantyn postanowił, że korzystnie dla jego cesarstwa będzie, aby państwowym bogiem została dziwaczna Trójca, a nie Bóg biblii Jahwe. Żaden władca czy polityk nie powinien ustalać w co lub w kogo mamy wierzyć. To w tamtych czasach, usunięto najprawdopodobniej celowo, święte imię Boga w postaci tetragramu z NT, wprowadzając tym sposobem zamęt z odróżnianiem Boga Ojca od Syna trwający do dni dzisiejszych.

Już wkrótce Stwórca całego wszechświata, Bóg Jahwe da poznać swe wielkie imię swoim wrogom Iza 42:8 [Poz]“ Jam jest Jahwe - to jest Imię moje, a chwały mojej nie oddam innemu ani należnej mi czci - bożyszczom!

Jahwe Bóg sprawi że zadrżą narody, ponieważ zrozumieją, że wszyscy inni bogowie oprócz Jahwe, to oczywisty fałsz i marność, to bożki i urojenia, będą musieli poznać, że Stwórca ma na imię Jahwe Jer 16:19-21.

W dzisiejszych czasach imię Boga często bywa bezczeszczone i to w różny sposób, traktują ze wzgardą imię Stwórcy Ps 74:10, zastępują je urojonym „Panem“ co jest imieniem greckiego bożyszcza z mitologii. Jeszcze inni używają imienia Bożego w sposób niegodny 2 Moj 20:7, Ps 139:20. Wkrótce Bóg Jahwe będzie działał, aby jego święte imię już więcej nie było bezczeszczone Ez 20:9, Ez 39:7.

Uświęci je Ez 36:23 i odpłaci wrogom swego imienia Ps 74:18, Ps 79:12,13. Głośmy więc wielkość i sławę imienia Jahwe. Cóż powinniśmy uczynić jeżeli zapomnieliśmy imienia Jahwe i wyciągamy ręce do innych bogów? Ps 44:20,21, Iz 63:19, 1 Tes 1:9. Na pewno należy zmienić swoje postępowanie, ponieważ Bóg zna tajniki naszych serc i dostrzega co robimy. Należy poznawać imię Jahwe, uczyć się ufać jemu, poszukiwać go, a on da się znaleźć Ps 9:10, Gal 4:8. Ludy i narody będą składać ofiary Jahwe a jego imię będzie wielkie między narodami Mala 1:11.

Nikt, kto nie weźmie sobie tego do serca i nie odda chwały imieniu Jahwe Mal 2:2, nie będzie miał błogosławieństwa i nie znajdzie się w księdze pamięci Boga Mal 3:16,[20], 4:2. Bo to dla wzywających święte imię Boga Jahwe, jest ta księga i życie Joel 2:32. Już wkrótce Jahwe dokona wśród ludów zmiany na czystą mowę, aby wszystkie wzywały imienia Jahwe i służyły mu ramię przy ramieniu Sof 3:9. Jahwe jest stwórcą całego wszechświata, jest więc godzien wszelkiej chwały i wszelkiej czci Obj 4:11, Obj 14:7. Imię Boga Ojca i imię Baranka, wszyscy zbawieni będą musieli mieć na swoich czołach Obj 14:1, Obj 3:12, Obj 21:27. Wszyscy będą musieli uznać władzę Boga Jahwe sprawowaną w imieniu Boga przez Syna Bożego, Jezusa jak mówi Mich 5:1-3, A ty, Betlejem - Efrata, jednoś z najmniejszych osiedli judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie rządził w Izraelu; a pochodzenie jego - od pradawnych czasów, od dni zamierzchłych. Oto dlaczego Jahwe wyda swoich [w ręce nieprzyjaciół], aż rodzić będzie ta, która ma porodzić, i bracia jego, którzy ocaleją, powrócą do synów Izraela. I powstanie, i będzie rządził w mocy Jahwe, w majestacie Imienia Jahwe, Boga swego; będą mieszkać bezpiecznie, bo odtąd On okaże swą wielkość aż po krańce ziemi.“

Ci wszyscy którzy usuwają święte imię Boga i zastępują je jakimś fałszem, dziwacznym Baal -Szaliszą, panem potrójnym, czy koziorogim „Panem", nie znajdą się wśród ludu Bożego, i nie wejdą do świętego miasta Ps 79:6, Obj 22:14,15. Bądźmy zdecydowani czynić tak, jak mówi księga Mich 4:5 [KUL]Choćby wszystkie ludy chodziły, każdy w imię boga swego, my jednak chodzić będziemy w imię Jahwe, Boga naszego, zawsze i na wieki.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin