KRÓLESTWO BOŻE

Kiedy Pan Jezus przebywał na ziemi, głównym przedmiotem jego nauk, było Królestwo Boże. Jezus uczył swoich uczniów modlić się słowami; „Przyjdź Królestwo Twoje,“ Mat 6:9,10. Celem nauczania Chrystusa było przekazanie wszystkim ludziom jak najwięcej informacji o Królestwie Mat 9:35, Łuk 9:11. Pewnego razu słuchacze Jezusa prosili go, by ich nie opuszczał, ale on powiedział: „Muszę i innym miastom zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany,“ Łuk 4:43, Łuk 8:1. Słowo „ewangelia“, oznacza dobrą nowinę, więc nauczanie o Królestwie Bożym było dobrą nowiną Mat 4:23. Już Jan Chrzciciel zaczął głosić o Królestwie mówiąc: „przybliżyło się królestwo niebios,"Mat 3:1,2. Również apostołowie i uczniowie Jezusa głosili o Królestwie Dzie 8:12, Dzie 19:8, Dzie 20:25, Dzie 28:23,31. Królestwo Boże to kwestia przyszłości, kiedy uczniowie Jezusa błędnie mniemali że Królestwo Boże ma się objawić natychmiast, Jezus podał im przykład aby im unaocznić tą kwestię Łuk 19:11,12. Przez tę przypowieść Jezus powiedział, że musi udać się do dalekiego kraju, co jest obrazem wniebowstąpienia, potem ma wrócić na ziemię by ustanowić Królestwo Boże. Najpierw mają się pojawić znaki zwiastujące przyjście Królestwa Łuk 21:29-31. Kiedy wreszcie nadejdzie Królestwo, nie wszyscy wejdą do niego Łuk 13:28,29, Gal 5:19-21. Ci którzy wejdą do Królestwa, będą musieli być przemienieni w nieskażoność 1 Kor 15:51,52, Filip 3:21, Paweł opisuje tu radosne wydarzenia, kiedy słabe, skłonne do grzechu i śmiertelne stworzenia, zostaną przemienione w istoty doskonałe ciałem i umysłem, przystosowane do wspólnoty z Bogiem i Jego Synem, w takim stanie będą mogli zamieszkać w domu Bożym a Bóg będzie się przechadzał pośród nich Obj 21:3, Mat 13:30, Efe 2:22. Aby dostać się do Królestwa, uczniowie mieli najpierw go szukać, jest ono dla tych, którzy go szukają, starają się do niego wejść, trudzą się, wysilają poprzez wiarę i posłuszeństwo Bogu Mat 6:33, Sofo 2:3, Dzie 14:22.

Czym jest Królestwo Boże? Pewnego razu Jezus powiedział faryzeuszom: Oto Królestwo Boże pośród was jest , [BW].“ Łuk 17:21. Powiedział tak, ponieważ on, którego Bóg wyznaczył na Króla, był tam z nimi, i to on reprezentował Królestwo Boże Dan 7:13,14. Co prawda niektóre przekłady oddają ten werset jako: „Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz was,“ ale warto zauważyć, że mówi te słowa do faryzeuszy Łuk 17:20, a faryzeusze na pewno nie mieli Królestwa Bożego w swoich sercach czy w sobie, więc interpretacja mówiąca o Królestwie w ludzkich sercach jest bezwartościowa. Królestwo Boże, to najważniejszy temat Słowa Bożego a jednocześnie największe poszukiwanie człowieka. Każdy powinien dokładnie rozumieć tę naukę. Wielu ludzi ma jednak problem z określeniem, czym jest Królestwo Boże mimo że modlą się o jego przyjście. Od najdawniejszych czasów, ludzkość organizowała się w gromady i wybierała sobie władcę, w wielu krajach jest tak do dni dzisiejszych. Królestwo to terytorium, ludzie tam zamieszkujący, władca i władza tego władcy, oraz prawa które ustalają porządek. Królestwo Boże to wyraz zwierzchnictwa Boga nad całym stworzeniem. Królem tego Królestwa będzie Syn Boży Jezus Chrystus, a obszarem na który się rozciągnie jego władza, to ziemia która z czasem w całości przejdzie pod jego władanie Ps 89:27[28]. Słowo Królestwo, nie oznacza tylko namaszczonego Króla, ale też i tych wszystkich nad którymi będzie ono panować, oraz tych, których będzie on używał jako przedstawicieli swojej władzy, czyli lojalnych nagrodzonych władzą sprawowania przewodnictwa w Królestwie Bożym Mat 20:21, Łuk 22:29,30. Uczniowie Jezusa po jego zmartwychwstaniu, oczekiwali że Chrystus przywróci Królestwo Izraelowi Dzie 1:3,6. Wszyscy Chrześcijanie oczekiwali realnego Królestwa na ziemi Mat 5:5.

Dzisiejszy świat. Żyjemy dzisiaj w świecie pełnym przemocy, wojen, głodu, zanieczyszczenia środowiska, wokół szerzy się bieda, brak pracy, a wszędzie szerzą się choroby i ludzie umierają w cierpieniach. Rządy ludzkie, nawet kiedy mają najlepsze intencje, nie potrafią zaspokoić rzeczywistych potrzeb społeczeństwa. Nie potrafią rozwiązać problemów obywateli, zapewnić wyżywienia czy mieszkania nie mówiąc o innych problemach, dlatego już dziś, należy głosić rychłe nadejście Królestwa Bożego które rozwiąże to, co nierozwiązywalne dla ludzkich władz.

Co Królestwo Boże zmieni na ziemi. Chrystus jako Król przyniesie sprawiedliwość wszystkim narodom, "Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobałem. Zesłałem na niego mojego ducha, a on zaniesie narodom sprawiedliwość.“ Iza 42:1. „Oto mój Sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ześlę na Niego mojego Ducha a On ogłosi narodom sprawiedliwość. Nie będzie wywoływał kłótni ani krzyczał, i nikt Go nie usłyszy na placach. Trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości.“ Mat 12:18-20. Jak mówią te słowa, zadba on o wprowadzanie dobrych zmian, dla licznych ludów i narodów. Wszyscy czytelnicy Pisma Świętego, pamiętają opis życia pierwszych ludzi w raju, w pięknym otoczeniu, wśród wzgórz, lasów i gór, w czystym środowisku. Wszyscy chcieliby odzyskać to, co ludzkość utraciła, aby znowu cieszyć się cudownym otoczeniem. Oto Pismo Święte obiecuje nam, że człowiek będzie jeszcze żył w harmonii z przyrodą, a ludzie rujnujący ziemię zostaną z niej usunięci Obj 11:18. Ludzie pragną wolności, prawdziwego pokoju i bezpieczeństwa, chcą żyć pośród przyjaciół i ukochanych osób. Królestwo Boże sprawi że wszystko to stanie się osiągalne, zniknie przemoc, ludzkość zostanie uwolniona od groźby wojen, tak że wojny ustaną a ludzie pod wpływem nauk Królestwa Bożego, nie będą przejawiać agresywnych zachowań Iza 2:3,4, Ps 37:11, Ps 46:8-10, Ps 72:7. Ludzie przestaną głodować, na niektórych terenach ziemi deszcze padają bardzo rzadko, ziemia pustynnieje, urodzaj jest bardzo niewielki, ludzie cierpią głód, wszystko to z powodu przeklęcia ziemi po zgrzeszeniu Adama i Ewy 1 Moj 3:17-19, ale to ulegnie zmianie Iza 35:1,6,7. Poprawi się klimat, wzrośnie wydajność plonów Ps 72:16, Amos 9:13. Głód zniknie Eze 36:30, Iza 25:6. Ludzkość zostanie ochroniona od szkód z powodu klęsk żywiołowych ponieważ Chrystus już raz pokazał, jak wielką ma władzę nad siłami natury Mar 4:37-41. Królestwo Boże zapewni sprawiedliwość, dziś w sądach sprawiedliwość jest dla bogatych których stać na bardzo dobrych adwokatów, biednym i słabym trudno o uzyskanie sprawiedliwości Iza 1:23. Biedacy są wyzyskiwani i często karani za przewinienia których nie popełnili tylko dlatego że nie stać ich na adwokatów. Pod władzą Jezusa Chrystusa i Jego rządów, błędne wyroki nie będą miały miejsca Ps 72:4, Iza 11:3-5. Królestwo zapewni również mieszkania i domy, nikt nie będzie się tłoczył w slamsach z płyt pilśniowych i blachy falistej Iza 65:21,22, Mich 4:4. Wraz z przyjściem Pana Jezusa skończą się nasze choroby Iza 35:5,6, Łuk 7:22, Łuk 9:11. Wszyscy ludzie będą mieli ciekawą pracę Iza 65:23. I wreszcie rzecz niezmiernie ważna, Jezus Chrystus wskrzesi umarłych, tak że będziemy mieli możliwość spotkać naszych bliskich którzy zmarli Jan 5:28,29, Łuk 14:14, śmierć spowodowana grzechem, zostanie usunięta Iza 25:8, Obj 21:4.

Król królów i Pan panów. To że narody będą musiały uznać Boga, dokona się dzięki Jego wysłannikowi, który będzie Królem w Królestwie Bożym. Będzie nim Jezus Chrystus, uświęci On święte imię Jahwe Boga i utwierdzi Jego zwierzchnictwo Iza 54:5, Ps 83:19. W Ps 2:6-12 czytamy; „ To ja ustanowiłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze! Chcę [wam] oznajmić dekret Jahwe. Jahwe rzekł do mnie: Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie. Zażądaj ode mnie, a dam ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie! Zdruzgocesz je żelazną maczugą, roztrzaskasz jak gliniane naczynie. A przeto, królowie, bądźcie rozważni, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! Służcie Jahwe w bojaźni i całujcie z drżeniem Jego stopy! W przeciwnym razie może się unieść gniewem, a wtedy droga wasza doprowadzi was do zguby. Zaprawdę, łatwo może zapłonąć gniewem! Błogosławieni wszyscy, którzy u Niego szukają ucieczki. Słowa te, dotyczą przyjścia Pana Jezusa, wówczas narody zostaną pouczone, by poddać się nowemu władcy świata ustanowionemu przez Boga Jahwe. Przyjście Królestwa Bożego powiązane jest ze zrzuceniem Szatana z nieba który za wszelką cenę będzie chciał utrzymać swoją władzę. Jezus rozprawi się z Szatanem co będzie oznaczało wielką radość dla nieba Obj 12:7-12. Po zrzuceniu Szatana na ziemię, zacznie się dla ziemi okres prawdziwej udręki i ucisku jakiego jeszcze nie było. Wtóre przyjście Pana Jezusa nie oznacza że na ziemi zapanuje pokój i bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców ziemi, jedynie dla pierwocin wprowadzonych do domu Bożego, do spichlerza Obj 14:1, Mat 3:12, Joel 2:32, Ps 135:1,2. Szatan nie będzie miał dużo czasu na swoją działalność, może zaledwie kilka lat bo czytamy w Obj 20:2,3, że zostanie uwięziony na tysiąc lat. Wówczas szeroko otworzą się wrota dostępu prawdy Słowa Bożego dla ludów i narodów. Jezus zawsze potępiał nikczemność, obłudę, oszustwo, on się nie zmienił Hebr 13:8, dlatego kiedy przyjdzie, okaże się, że nie każdy chce żyć pod panowaniem takiego Króla jak Jezus Chrystus i rządu jaki on sobie wówczas obierze. Wielu władców i wiele narodów przesiąkniętych samolubstwem będzie się buntować, wielu z nich nie będzie chciało uznać jego władzy Ps 46:5,6, Łuk 19:14, Mat 21:38. Lecz Bóg Jahwe daje narody i krańce ziemi Chrystusowi Iza 55:4, Ps 33:10. Wielu królów i wiele narodów uzna władzę Króla królów Obj 19:16, Ps 72:11, a pozostali zostaną przymuszeni aby uznać zwierzchność Króla królów i Pana panów. Bóg Jahwe mówi do Jezusa aby wyruszył na podbój między nieprzyjaciół Ps 110:1,2,5,6. Jezus będzie rozprawiał się z nikczemnikami i z tymi wszystkimi którzy nie będą chcieli uznać jego zwierzchnictwa Ps 2:8,9, Ps 76:12, wówczas królestwa świata przejdą pod władanie Boga i Jego Chrystusa Obj 11:15, Iza 60:12. Królestwa świata są przedstawione w księdze Daniela przez posąg zbudowany z różnych metali Dan 2:31-35, proroctwo to przedstawia, że królestwa świata upadną, zostaną roztrzaskane i zastąpione przez obejmujące cały świat Królestwo Boże w którym Jezus będzie mądrym i sprawiedliwym władcą Iza 9:6,7. Wielu królów i wiele narodów dobrowolnie podporządkuje się woli Króla królów i Pana panów Ps 102:15-18, Iza 60:3. Wówczas wypełnią się słowa obietnicy Boga którą złożył Abrahamowi że przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi 1 Moj 18:18, Ps 22:27, Bóg bowiem weźmie w posiadanie wszystkie narody Ps 82:8, Ps 86:9. W tym czasie, wiele ludów i wiele narodów napływać będzie do domu Bożego żeby wielbić Boga Obj 15:4, Iza 2:2,3, Obj 7:9,10,15. Natomiast ci wszyscy, którzy gromadzić się będą do wojny przeciwko Królowi królów, zostaną usunięci Obj 16:16, Obj 19:19-21.

Jak będzie zarządzane Królestwo Boże? Chrystus przyjdzie do grupy chrześcijan oczyszczonych z fałszywych, niebiblijnych nauk, która odrzuca fałszywy kult, Iza 59:20, Iza 30:21,22. Oto ludzie wcześniej zaślepiani fałszem, teraz znajdą drogę prawdy, gdyż sprawi to nasz Bóg Jahwe, porzucą swoje dawne drogi, a Bóg pociągnie ich aby poszli ścieżkami o których nie wiedzieli, „Ślepych powiodę drogą, (której nie znali), poprowadzę ścieżkami, (o których nie wiedzieli). Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a wyboiste tereny - w równinę. To są sprawy, których Ja dokonam i których nie poniecham.“ Iza 42:16 [Poz]. Tak ma powstać grupa pierwocin świętego ludu Bożego przywracającego czyste wielbienie zgodne z prawdą Słowa Bożego Obj 14:1,4, Dzie 3:21. Ta niewielka grupa chrześcijan ma posłużyć jako pierwociny odbudowywanego przez Chrystusa domu Bożego Amos 9:11,12, Dzie 15:16,17. Wówczas rozpocznie się na wielką skalę głoszenie dobrej nowiny narodom Mat 24:31, Obj 14:6. Chrystus wyruszy na podbój między nieprzyjaciół swoich Ps 110:2. Rozpocznie się okres wielkich zmian na ziemi. W Królestwie tym naczelnym pasterzem owiec Jahwe będzie Jezus Eze 34:23,24, ale sam Pan Jezus nie będzie się zajmował wszystkim osobiście, opisane w Piśmie Świętym królestwo rządzone przez Dawida i Salomona, jest cieniem Królestwa Bożego Kol 2:17, a więc zorganizowanie Królestwa Bożego może być podobne. Jezus zasiądzie na tronie swej chwały Mat 25:31, a apostołowie będą dzielić z nim odpowiedzialność wynikającą z tych rządów Mat 19:28. Również Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy znajdą się w Królestwie Bożym i zasiądą w nim z tymi którzy zostaną zgromadzeni ze wszystkich stron świata Łuk 13:29. Oni także jako odpowiedzialni i wypróbowani słudzy Boga, będą wspierać Jezusa w sprawowaniu przewodnictwa i nadzoru nad ludem Bożym. Sprawujących przewodnictwo będzie tylu, ilu będzie potrzeba w danym miejscu i czasie. Biblia określa ludzi otrzymujących władzę na najwyższych urzędach, jako zasiadających na tronie Łuk 22:29,30, Mat 19:28. Wszyscy otrzymają tę władzę od Jezusa Chrystusa Mat 25:19-23, Obj 2:26. Jakimi kryteriami uczyni to Jezus mówi nam Łuk 14:7-11, Łuk 1:52,53, Eze 17:24. W innym fragmencie Pism czytamy;“ Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w dobrej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział: I ty miej władzę nad pięciu miastami,“ Łuk 19:17-19. Chrystus sam dokonuje oceny kto czego jest godzien i jaką posiada wartość, nikt sam siebie nie może wywyższyć. W skład rządu Bożego wejdą apostołowie, 24 starszych, patriarchowie i prorocy, oprócz tego wielu nadzorców, pasterzy i nauczycieli dbających o dobro całej społeczności ludu Bożego którzy już wcześniej często sprawdzili się jako dobrzy pasterze Obj 3:21, to wówczas Jezus ustanowi wielu nad całym swoim mieniem Mat 24:45-47. Zajmą się oni nie tylko kwestiami materialnych potrzeb, ale i potrzeb duchowych, nauczaniem ludzi miłości, prawości i prawdy Jan 13:35. Klasa ludzi sprawujących przewodnictwo i nadzór, jest przedstawiona w Piśmie Świętym jako klasa muru otaczającego Nową Jerozolimę Obj 21:12-21, Iza 54:11-13. Wszyscy z tej klasy zajmować się będą ochroną ludu Bożego przedstawionego tu jako Nowa Jerozolima Obj 21:9-11, strzeżona ona będzie przez wysoki mur i pilnowane bramy Ps 118:19,20, Jer 17:25, klasie muru przewodzić będą apostołowie Obj 21:14, Mat 16:18. Mury miast zawsze chroniły mieszkańców miast przed napadami wrogów i zbójców Iza 26:1, Iza 49:16, a solidne bramy odgrywały w obronie miast kluczową rolę Obj 3:7, Obj 21:21,27, Iza 60:18. Klasa sprawująca przewodnictwo będzie jak klasa Lewitów usługujących w świątyni dla dobra całej społeczności Iza 66:20,21, Jer 33:21,22, zadaniem ich będzie pomaganie społeczności w składaniu Bogu duchowych ofiar, Rzym12:1, Hebr 13:15, oraz uczenie ludu wymagań Bożych Jer 23:4, Iza 54:13, Ps 25:9. Klasa sprawująca przewodnictwo będzie jak klasa mądrych panien stale czuwających i gotowych aby usłużyć Królowi i jego oblubienicy Mat 25:6-10. Jak Izaak jest obrazem Jezusa, Syna Bożego, tak Rebeka jest obrazem Jego oblubienicy a jej służebne są obrazem mądrych panien 1 Moj 24:61, które będą świecić i usługiwać całej społeczności Nowej Jerozolimy, Iza 51:4. Ich światło przywiedzie miliony na świętą górę i do domu Bożego, „ Ześlij Twoją światłość i wierność Twoją! Niech mnie prowadzą, niech mnie zawiodą na Twą świętą górę, do Twego Przybytku. A przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, mojej radości i mego wesela; wtedy wysławiać Cię będę przy dźwiękach harfy, o Boże, Boże mój!  Ps 43:3,4. Klasa panien będzie się zajmować nauczaniem Iza 11:9, Iza 26:9, Iza 48:17,18, będą nauczać prawd Słowa Bożego i przewodzić całej społeczności oraz usługiwać, opiekować się i zapewniać bezpośrednią, realna troskę i przewodnictwo Ps 45:13-16, Iza 32:1,2. Wszyscy będą troszczyć się o własność Boga i będą realnym nadzorem i opieką nad ludem Bożym Jer 3:15, Jer 33:12. Tym sposobem namiot Boży rozciągnie swą ochronę nad całą społecznością ludu Bożego Mat 25:33,34, Obj 21:3,4, Eze 37:27,28. Cały dom Boży otoczy troską wszystkich wewnątrz, całą szczególną własność Boga, abyśmy wszyscy czuli się jak w Raju Bożym Obj 2:7, Nahum 1:7.

Wyobrażenia ludzkie o Królestwie Bożym. Wielu ludzi, mimo iż czyta Biblię, różnie wyobraża sobie Królestwo Boże, wielu uległo ideologii Platona mówiącej o wędrówce dusz do nieba i wyobrażają sobie Królestwo Boże jako krainę szczęśliwości w niebie, jednak już w pismach Justyna Męczennika z połowy drugiego wieku, czytamy; „Jeśli natkniesz się na ludzi, którzy zwą się chrześcijanami... a którzy mówią, iż nie ma zmartwychwstania, ale że kiedy umierają, ich dusze idą do nieba; nie myśl, że są to chrześcijanie.“ Tak, wysyłając dusze do nieba, piekła czy czyśćca, usuwają nauki Jezusa i apostołów o zmartwychwstaniu. Inni znowu, chcą być pochwyceni w powietrze i spędzić jakiś czas w ten sposób, fruwając gdzieś na obłokach. Jeszcze inni wyobrażają sobie Królestwo Boże jako Demokratyczną Republikę, gdzie każdy wielbi Boga tak jak on uważa, modli się do kogo chce, a każdy naucza to, co sam uznaje bez żadnego ustalonego credo, każdy też żyje jak chce a mimo to wszyscy mają być zbawieni. Taka Ekumeniczna Republika Bananowa w stylu,“ róbta co chceta." Tylko czy władzę Króla da się pogodzić z władzą gromady demokratów? Chyba że będą chcieli zmusić go do abdykacji. Inni znowu ulegli pewnej zwodniczej interpretacji Biblii, nauczającej, że słowo Syjon,“ oznacza niebiańskie centrum władzy, zinterpretowano więc Obj 14:1, jakoby Jezus i 144 000 ludzi, to klasa rządu Bożego zasiadającego na górze Syjon, czyli na tronach w niebie. Jednak już w Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu,“ Dawida H.Sterna, czytamy;“ W Nowym Testamencie Jan widzi Jezusa, Baranka, stojącego na górze Syjon. Już w Prawie, górę Syjon utożsamia się z całym miastem Boga żywego, niebieskim Jeruzalem;Wielki jest Jahwe i wszelkiej chwały najgodniejszy w stolicy Boga naszego. Święta Jego góra, wzniesienie wspaniałe, jest radością całej ziemi. Góra Syjon, ostatni kraniec północy, jest stolicą wielkiego Króla.“ Ps 48:2,3. Opis ten jednak nie ogranicza się do ziemskiego Jeruzalem, ale odnosi się do lepszego, niebieskiego Jeruzalem zstępującego na ziemię Gal 4:26, Obj 21:1,2.“ Możemy potwierdzić to trafne spostrzeżenie, Syjon przedstawia Nową Jerozolimę, Królestwo Boże jako namiot Boży dający schronienie, bezpieczeństwo i ochronę wszystkim zgromadzonym i wszystkich zgromadzonych Iza 4:5,6, Ps 125:1. Przedstawia ukochane miasto gdzie przebywa Bóg Ps 132:13,14, Ps 46:5. Syjon albo Córka Syjonu to biblijne określenie ludu wybranego i ziemi w której Bóg będzie mieszkał wraz ze swoim ludem Iza 57:13. Biblia mówi nam, że liczne ludy i narody pójdą na górę Syjon, a jakże by miały iść, gdyby Syjon był w zaświatach Iza 2:2,3, Iza 60:14, Zach 2:10,11. Czyżby wilk i baranek też miały iść w zaświaty, do nieba, żeby znaleźć się na świętej górze Bożej, czyli na Syjonie? Iza 65:25. Chyba nie są to zbyt poważne idee religijne. Również wtóre przyjście Pana Jezusa będzie na Syjon na ziemi, dlatego możemy oczekiwać rzeczywistego i realnego Króla i Jego Królestwa Iza 62:11,12, Ps 2:6. Wynika z tego, że władza Królestwa Bożego to nie władza urojonej niebiańskiej kasty królów, która rzekomo ma z nieba sprawować władzę. Jeden ze zwolenników takiego rządu na pytanie, jak będą nami zarządzać skoro są tak daleko, odpowiedział że za pomocą SMSów, ale czy za pomocą przesyłanych z oddali SMSów można otaczać opieką lud, czy można go nauczać? Czy można mu usługiwać, ochraniać? Byłaby to owczarnia w której owce zagrożone na pastwisku, podczas gdy pasterze drzemią na niebiańskich tronach bo nie chce im się pracować, a marzy im się jedynie odbieranie chwały.  Ludzie uważniej czytający Biblię, zauważyli że obietnice jakie dostał Abraham dla całej ludzkości, dotyczą ziemi i mamy modlić się o przyjście Królestwa Bożego, a nie o zabranie nas do Królestwa w zaświatach Mat 6:10, Iza 37:11,29. Wszyscy chrześcijanie w pierwszym wieku byli braćmi, byli równi, mieli jedną nadzieję i nie dzielili się na kasty niebiańskie i ziemskie Efez 4:4, Mat 23:8.

Po millenium. Kiedy Królestwo Boże obejmie władzę nad światem, zapewni swemu społeczeństwu, wszelkie błogosławieństwa, prawdziwy pokój i bezpieczeństwo, wyżywienie i radość życia Obj 21:3-5. Bóg Jahwe spełni swoje obietnice dane Abrahamowi że cała ziemia będzie błogosławiona i wszystkie narody będą sobie błogosławić w potomstwie Abrahama. Jezus jako Książę Pokoju, zapewni całej ziemi pokój, który będzie trwał wiecznie Łuk 1:32,33, Łuk 2:14. Poprzez rządy jakie zaprowadzi, ziemia zazna licznych błogosławieństw i stanie się wspaniałym i bezpiecznym miejscem do życia Ps 72:2,4,7,8,11,17, Iza 32:1,17,18. Chrystus buduje jedną wspólnotę, jedną owczarnię, wszyscy zostaną zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu i reprezentującemu Go Barankowi Obj 5:13, Obj 15:3,4. Pod koniec tysiącletniego okresu, Królestwo Boże wkroczy w ostatni etap. Rządy Chrystusa przygotują całą ziemię na miejsce zamieszkania Boga w doskonałej harmonii i jedności ze swoim stworzeniem, Chrystus przekaże Bogu tę część władzy którą otrzymał w celu realizacji zamysłu Bożego co do zbawienia ludzkości Jan 5:22, 1 Kor 15:24-28. Jahwe jako Stwórca, będzie Królem całego świata, panowanie Jego rozciągnie się na wszystkie narody ziemi, będzie to czas doskonałości, nieskażoności i pokoju Jer 10:10. Grzechu i śmierci już nie będzie Mar 12:26,27. Po ostatecznej próbie na koniec tysiąclecia, Szatan i jego aniołowie zostaną usunięci na zawsze i już nie będą nikogo zwodzić ani nie będą nikomu szkodzić Obj 20:7-10. Królestwo Boże usunie cały niegodziwy świat, sprawi że zatryumfuje sprawiedliwość, prawość i prawda Dan 2:44, 2 Pio 3:13, Ps 37:10,11. Powrót Jezusa na ziemię by ustanowić Królestwo Boże, sprawi że już wkrótce zacznie się dziać wola Boża jak w niebie, tak i na ziemi, wiąże się też z nagrodzeniem wiernych wyznawców kierujących się wiarą, prawdą, prawością i posłuszeństwem względem Boga Obj 22:12, 1 Pio 5:4, Jak 1:12.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin