KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 3. ZŁOTY POSĄG.

 

KSIĘGA DANIELA ROZDZIAŁ 3. ZŁOTY POSĄG. Opublikowano. 2023. 02. 22.

 

Chociaż król Nabuchodonozor miał już możliwość poznać wyższość prawdziwego Boga nad jego bogami; Dan 2:46,47, to jednak te lekcje nie wywarły na władcy wielkiego wpływu i nadal był skłonny do uprawiania bałwochwalstwa i kierowania się pychą; Prz 29:23. Postanowił sporządzić wielki posąg ze złota, chciał aby tłumy jemu oddawały cześć jak samemu Bogu. Jednak nie stanął sam na postumencie, ale w jego imieniu miano oddawać cześć prawie trzydziestometrowemu złotemu posągowi. Posąg prawdopodobnie był podobny do władcy, tylko znacznie większy, lub miał kształt obelisku poświęconego jego bogom; Dan 3:1, (Lub), „Król Nabuchodonozor sporządził posąg ze złota, wysoki na sześćdziesiąt łokci, sześć łokci szeroki i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej.” W tamtych czasach granica pomiędzy polityką a religią często ulegała zatarciu, albo wręcz nie istniała. Król usiłując wywyższyć siebie, państwo i swoje dokonania, kazał sporządzić posąg symbolizujący władcę. Sześćdziesiąt łokci wysokości i sześć łokci na sześć łokci szerokości, to liczba bestii; Obj 13:18, liczba niedoskonałości, świadczy o władzy surowej, bezwzględnej, bezlitosnej. Posąg związany jest z władzą króla, który zamiast oddawanie czci Bogu pozostawić w gestii każdego człowieka, postanowił samemu odbierać cześć boską od swoich poddanych. Jednak już Mojżesz zapowiadał, że Izrael będzie kłaniał się przed posągami na wygnaniu; 5 Moj 4:27,28. Złoto przedstawia bogactwo, pieniądze które są we władaniu władzy i każdy kto będzie chciał z tych dóbr korzystać, będzie musiał nisko kłaniać się władzy; 1 Król 10:14. Władza sprawowana przy pomocy złota, albo złotych posągów, staje się bałwochwalstwem; Iza 40:18-20. Równina Dura to prowincja Babilońska, ponieważ kraj podzielony był na prowincje; Este 1:1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na święto poświęcenia król zgromadził wszystkich dostojników oraz okoliczny lud; Dan 3:2-6, „Król Nabuchodonozor polecił zgromadzić satrapów, przełożonych, namiestników, radców, skarbników, prawników, sędziów i wszystkich zwierzchników prowincji, aby przyszli na poświęcenie posągu, który postawił król Nabuchodonozor. (3) Zgromadzili się tedy satrapowie, przełożeni, namiestnicy, radcy, skarbnicy, prawnicy, sędziowie i wszyscy zwierzchnicy prowincji na poświęcenie posągu, który postawił król Nabuchodonozor, i stanęli przed posągiem, który postawił Nabuchodonozor.” (4) „Herold obwieścił głośno: „Rozkazuje się wam, ludy, narody i języki: (5) Z chwilą, gdy usłyszycie głos rogu, piszczałki, cytry, sambuki, harfy, kobzy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, macie paść na twarz i głęboko się pokłonić złotemu posągowi, który postawił król Nabuchodonozor. (6) Kto nie padnie na twarz i nie pokłoni się głęboko, zostanie natychmiast wrzucony do pieca ogniem gorejącego”. Na uroczystość oddania posągu do użytku, na święto otwarcia i poświęcenia, król kazał zgromadzić wszystkich znaczniejszych spośród ludu, organizowanie święta otwarcia, było powszechnym zwyczajem pośród wszystkich ludów; Ezdr 6:16. Zebrali się urzędnicy, politycy, książęta i prosty lud, wszyscy na jeden sygnał mieli upaść i oddać głęboki pokłon posągowi. Król miał heroldów aby ogłaszali w kraju ważne wiadomości; Dan 4:1,(3:31), Dan 5:29. Kiedy już wszyscy zgromadzili się jak jeden mąż, wówczas herold głośno obwieścił postanowienie władcy, jego rozkaz nie znoszący sprzeciwu. Nakazuje on na głos instrumentów muzycznych upaść wszystkim i złożyć głęboki pokłon posągowi. Od teraz wszyscy mieli traktować ten posąg jako coś świętego, boskiego, mieli upadać przed nim na twarz i kłaniać się jemu, mimo że złoto Bogiem nie jest; Dzie 17:29, 5 Moj 29:17. Kto nie upadnie i nie złoży głębokiego pokłonu, miał natychmiast zostać wrzucony do pieca ogniem gorejącego, zwyczaj wrzucania przestępców i wrogów do rozpalonego pieca, był szeroko znany i praktykowany w Babilonie; Jer 29:22. Posąg wzbudzał religijny lęk i bojaźń, ponieważ każdego kto nie upadnie i nie złoży pokłonu, czeka zagłada, Nabuchodonozor nie tolerował nieposłuszeństwa. Król samemu chciał kierować kwestią wiary i sumienia swego ludu, w niektórych krajach do dnia dzisiejszego głową kościoła jest władca, np. w Wielkiej Brytanii gdzie głową kościoła anglikańskiego jest król, w wielu krajach religia jest narzędziem państwa do kreowania państwowej polityki, przykładowo w Iranie, w Rosji itd. Król Babilonu stanął jakby na czele własnego wyznania, postawił posąg bóstwa jako symbol państwa, oraz symbol absolutnej władzy króla. Władza często miewa takie zakusy, wówczas nawet walczy z kościołem próbując wszystkich obywateli podporządkować sobie. Czasem państwo jest stawiane jako najwyższa wartość, wówczas państwo staje się bożkiem. Sporządzając taki posąg i domagając się kultu wobec niego, król niejako domagał się aby mieszkańcy okazywali lojalność wobec niego i kraju, ale czy lojalność wobec kraju w którym mieszkamy, ma być większa od lojalności wobec Boga? Oddanie pokłonu posągowi oznacza bezwarunkową lojalność wobec króla. Muzyka ma wielki wpływ na ludzi, potrafi ich odpowiednio usposobić do kultu, wytworzyć odpowiedni nastrój. Teraz także muzyka miała za zadanie wytworzyć podniosły religijny nastrój, coś wyjątkowego, nadzwyczajnego, doniosłe świąteczne oczekiwanie, coś radosnego; Hio 21:12. Instrumenty jakie posiadali i używali babilończycy, były to instrumenty wielu ludów, zaproszono więc muzykantów z wielu regionów imperium co miało także przyczynić się do jedności.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszyscy się zgromadzili i stali czekając posłusznie; Dan 3:7, „Toteż z chwilą, gdy wszystkie ludy posłyszały głos rogu, piszczałki, cytry, sambuki, harfy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie ludy, narody i języki padły na twarz i głęboko się pokłoniły złotemu posągowi, który postawił król Nabuchodonozor.” Król uczynił wielką demonstrację lojalności wobec niego, państwa i obrazu państwa. Kto nie okaże lojalności i oddania, będzie potępiony i ukarany straszliwie. I oto cały świat upadł przed złotym posągiem i oddał mu cześć, wokół była wielka presja aby pokłonić się posągowi, oto wszyscy upadli, czy też zrobić jak wszyscy? Ci którzy upadli ufali człowiekowi, wielkiemu królowi. Wielki posąg, to pomnik jedności Babilonu, jednego ducha, jednego kierunku i celu podążania wytyczonego przez człowieka; Obj 9:20. Król jest obrazem wielkiej władzy, wielkiej polityki w dniach ostatecznych która wraz z wielką finansjerą, chce podporządkować sobie świat, uczynić go uległym, poddanym, ponieważ taki świat można wykorzystywać do woli i bogacić się. Dlatego ciągle manipulują przy prawie, już dzisiaj próbują stworzyć mechanizm, który pozbawi ludzi pieniędzy i możliwości dowolnego używania pieniądza dla zaspokajania swoich koniecznych potrzeb. Aby móc kupować i korzystać ze środków do życia, ludzie będą poddani całkowitej kontroli i będą musieli okazywać wielką uległość; Obj 13:15-17. W czasach ostatecznych potęga polityczna przedstawiona symbolicznie jako bestia, ustanowi kult, ci którzy się nie podporządkują zostaną wykluczeni ekonomicznie. Szatan będzie się starał zmusić ludzi do nieposłuszeństwa Bogu; 1 Pio 5:8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Głównymi bohaterami trzeciego rozdziału są przyjaciele Daniela, jego samego tu nie ma, musiał może gdzieś wyjechać; Dan 3:8-12, „W tym to czasie przyszli mężowie chaldejscy i fałszywie oskarżyli Żydów. (9) Zabierając głos, powiedzieli królowi Nabuchodonozorowi: „Królu, żyj na wieki! (10) Ty królu wydałeś dekret, że każdy człowiek, który usłyszy głos rogu, piszczałki, cytry, sambuki, harfy, kobzy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych ma paść na twarz i głęboko się pokłonić złotemu posągowi. (11) Kto zaś nie padnie na twarz i nie pokłoni się głęboko, będzie wrzucony do pieca ogniem gorejącego. (12) Są mężowie żydowscy, którym powierzyłeś rządy nad prowincją babilońską: Szadrak, Meszak i Abed Nego. Mężowie ci nie posłuchali twojego dekretu, królu. Boga twojego nie czczą i złotemu posągowi, który postawiłeś, nie oddają głębokiego pokłonu.” Na wezwanie króla który wezwał wszystkich urzędników, satrapów, namiestników prowincji itd. musieli także przybyć Szadrak, Meszak i Abed Nego, ponieważ sami byli urzędnikami; Dan 2:49. Jednak nie posłuchali dekretu wielkiego króla aby upaść i pokłonić się złotemu posągowi, dobrze znali nauki Słowa Bożego zabraniające bałwochwalstwa; 2 Moj 20:4,5, Neh 9:18. Natychmiast wykorzystali to pewni babilończycy, którzy szybko pojawili się przed królem, najpierw zwyczajowo pozdrowili króla; Dan 2:4, Dan 5:10, Neh 2:3, aby zaraz złośliwie oskarżyć Judejczyków, może byli to ci sami ludzie, którzy utracili urzędy na korzyść młodzieńców, a teraz chcieli się zemścić. Często zdarzają się tego rodzaju życzliwi ludzie; Este 3:8, Dzie 16:20. Skarga przeciwko nim dotyczyła braku lojalności wobec króla i wobec bogów Babilonu. Zasugerowali oni królowi, że Szadrak, Meszak i Abed Nego to ludzie którzy nie szanują króla, nie liczą się z nim, gardzą jego bogami, lekceważą dekrety króla, nie chcą uczcić jego boga i nie oddają pokłonu jego złotemu posągowi! Oczywiście, to nie było prawdą że nie okazywali oni szacunku zwierzchniej władzy króla.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władca rozgniewał się, chciał uzyskać jedność narodu oddającego kult złotemu posągowi, a tymczasem znalazły się osoby które się wyłamały z królewskiego rozkazu, kazał ich przyprowadzić; Dan 3:13-15, „Wówczas Nabuchodonozor w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abed Nego. Przyprowadzono więc owych mężów przed króla. (14) Nabuchodonozor przemówił i zapytał ich: „Prawda to Szadraku, Meszaku i Abed Nego, że nie czcicie moich bogów i nie kłaniacie się głęboko złotemu posągowi, który postawiłem? (15) Czy zatem jesteście gotowi w czasie, gdy usłyszycie głos rogu, piszczałki, cytry, sambuki, harfy, kobzy i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, paść na twarz i pokłonić się głęboko posągowi, który postawiłem? Jeśli nie pokłonicie się głęboko, będziecie natychmiast wrzuceni w piec ogniem gorejący. Któryż bóg może was wybawić z moich rąk?” Król w przypływie furii, że ktoś odważył się podważać jego rozkazy i jego autorytet, kazał ich przyprowadzić; Przy 16:14, Przy 19:12. Oto znaleźli się ludzie którzy psuli władcy uroczystość, a miała być taka piękna. Król na pewno patrzył na nich jak na dziwaków, jak można nie upaść i wybrać wrzucenie do rozpalonego pieca? Władca pomyślał że może nie zrozumieli, daje im drugą szansę, znowu ma zagrać muzyka wytwarzając podniosły nastrój. „A jeśli się nie pokłonicie,” mówi butnie; „będziecie natychmiast wrzuceni w piec ogniem gorejący, a któryż Bóg zdoła was wybawić z moich rąk?” Myślał sobie; „nie ma takiego Boga.” Kiedyś tak myślał faraon; 2 Moj 5:2, również inni wielcy wodzowie wyrażali się podobnie; 2 Kron 32:15, Iza 36:20. Trzeba wybrać, już nie będzie tak jak było, oto teraz wielka władza tworzy nowe prawo i kreuje nowy porządek, niektórzy mówią że to porządek szaleńca, albo się pokłonisz i skorzystasz z ich łaski, albo pozbawią cię wolności, możliwości decydowania samemu o sobie, a może i życia. Jednak należy pamiętać że jest taki Bóg, który potrafi wyratować nawet z rozpalonego pieca; Iza 43:2,3,(Poz), „Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, i jeśli przez rzeki - ciebie nie zatopią! Choć pójdziesz przez ogień - nie spłoniesz i płomień cię nie przypali. (3) Albowiem Ja - Jahwe, jestem Bogiem twoim, Święty Izraela jest twoim Wybawcą! Egipt wydałem na okup za ciebie, Kuszytów i Sabę - w twe miejsce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judejczycy byli zdecydowani nie oddawać czci złotemu posągowi; Dan 3:16-19, „Szadrak, Meszak i Abed Nego, odpowiadając, rzekli królowi Nabuchodonozorowi: „Nie mamy potrzeby odpowiedzieć ci na to. (17) Jeśli tak jest, Bóg nasz, którego my czcimy, mogący wybawić nas z pieca ogniem gorejącego i z rąk twoich, królu, wybawi. (18) A jeśli nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twoich bogów i nie pokłonimy się głęboko złotemu posągowi, który postawiłeś”. (19) Wtedy Nabuchodonozor rozgniewał się. Zmienił się wyraz jego twarzy w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed Nego. W odpowiedzi polecił rozpalić piec siedem razy więcej, niż był zwyczaj go rozpalać.” Szadrak Meszak i Abed Nego wierzyli, że Jahwe ma moc ich wyratować nawet z ognistego pieca; 1 Sam 17:37, Dan 6:27,(28), wielu szczerych ludzi miało tak wielką wiarę i zaufanie do Boga; Iza 12:2, Mich 7:7. Mimo że stanęli przed rozgniewanym królem, potrafili śmiało oświadczyć, że nie pokłonią się złotemu posągowi; 3 Moj 19:4, 5 Moj 5:7-9, przejawiają naprawdę wielką odwagę; Hebr 11:34, Obj 20:4. Król niezwykle rozgniewany, kazał przygotować ogromny ogień. Przygotowano ogień zagłady dla ludu Bożego, ale Bóg sprawił że ten ogień, nie oznaczał dla nich zagłady. Przyjaciele Daniela kierowali się wiarą i prawdą Bożą która wywierała na nich przemożny wpływ; Ps 96:5. Wiedzieli że nie można być tak pośrodku, trochę upaść, a trochę stać, być z władzą dobrze i z Bogiem dobrze, tak się nie da. Ci trzej Judejczycy przedstawiają lud Boży w czasach końca, którego wielka władza próbuje unicestwić i to w sposób makabryczny. Trzeba mieć wielką miłość do Boga żeby nie upaść przed wielkim posągiem wystawianym przez władzę, trzeba być zdecydowanym bardziej słuchać Boga, jak ludzi; Dzie 5:29. Wiemy jak wielu chrześcijan zginęło oddając życie, będąc spaleni na stosach, wszyscy oni są przykładami lojalności wobec Boga Najwyższego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król kazał skazańców wrzucić do rozpalonego pieca, był to prawdopodobnie piec do wypalania cegły, powszechnie używany w tamtych czasach; Dan 3:20-23, „Bardzo silnym mężom, którzy byli w jego wojsku, rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abed Nego i wrzucić w piec ogniem gorejący. (21) Związali więc owych mężów w ich spodniach, obuwiu, ich tiarach oraz ich płaszczach i wrzucili w piec ogniem gorejący. (22) Dlatego, że rozkaz króla był surowy, a piec był nadmiernie rozpalony, tych mężów, którzy podnosili Szadraka, Meszaka i Abed Nego, zabił płomień ognia. (23) Ci zaś trzej mężowie: Szadrak, Meszak i Abed Nego, związani, wpadli do pieca ogniem gorejącego.” Król kazał bardzo silnym mężom spośród żołnierzy związać ich, związano więc ich w ich ubraniach; Jer 48:14. Piec był tak rozpalony, że ogień pochłonął tych mężów którzy ich wrzucali. Ci trzej przyjaciele Daniela wpadli w sam środek pieca gorejącego. Związanie przedstawia nowe prawo, zakazy, nakazy, więzienie. Silni mężowie będący w jego wojsku, są obrazem policji, wojska, sądów i więzienia. Ci Judejczycy są obrazem wiernych chrześcijan lojalnych wobec Boga w czasach końca, gotowych oddać swoje życie. Nasze zaufanie Bogu musi być bez skazy, jeżeli mamy w dzień wielkiej decyzji podejmować słuszne decyzje, już dziś należy kształtować swoją osobowość na wzór Pana Jezusa; Rzym 13:14, Efez 4:24 . Diabeł działał podobnie domagając się od Jezusa, aby upadł i złożył mu hołd; Mat 4:1-11, Jezus go odprawił, wolał pójść na śmierć i to śmierć męczeńską, nie pokłonił się Diabłu, czy ty chcesz iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem? Jan 8:12. Żyjemy w świecie zbuntowanym przeciwko Bogu Najwyższemu, jeżeli chrześcijanie doświadczają wolności, trzeba się liczyć z tym, że to raczej jest sytuacja tymczasowa, a nie stała. Wiele nieszczęść może przyjść na prawego, ale musimy ufać, że z nich wszystkich wyzwoli nas Stwórca; Ps 34:19,(20). W rozdziale trzecim księgi Daniela, trzej przyjaciele zostają wrzuceni do rozpalonego pieca z którego nie ma ucieczki, w rozdziale szóstym księgi Daniela, sam Daniel zostaje wrzucony do lwiej jamy, z której także nie ma ucieczki, ale w obu przypadkach Bóg pokazuje swoją moc i wybawia ich, chociaż w ostatniej chwili.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król spodziewał się krzyków i wrzasków wrzuconych do pieca osób, a tymczasem; Dan 3:24,25, „Nabuchodonozor usłyszał ich śpiewających. Zdumiał się tedy król Nabuchodonozor, wstał pospiesznie, zwróciwszy się do swych doradców, rzekł: „Czy nie trzech mężów związanych wrzuciliśmy do ognia?” Odezwawszy się powiedzieli królowi: „Na pewno, królu!” (25) Odpowiadając rzekł: „Oto widzę czterech mężów nie związanych, którzy chodzą w ogniu i nie ponoszą szkody. Wygląd zaś czwartego podobny do syna bogów”. Król ujrzał coś zadziwiającego, tak że przestraszył się i wstał. Oto widział czterech mężów nie związanych którzy chodzą w ogniu, a ogień nie czynił im szkody. Skazańcy chodzili w piecu, co symbolizuje że wierne dzieci Boże, zdołają ujść tego wszystkiego co ma nastąpić kiedy przyjdzie Syn Człowieczy; Łuk 21:36, Dan 12:1, owe dni wielkiego ucisku okażą się dniami tak ciężkimi, jakich jeszcze nie było od początku świata; Mat 24:21,22. Władca musiał być niezmiernie zaskoczony tym że oni tam chodzą, że jest ich czterech, chociaż wrzucono trzech. Niepewny, zaczął stawiać pytania, czy nie trzech wrzucono?” Urzędnicy potwierdzili że owszem. Jednakże, w czasie tej ciężkiej próby, anioł Jahwe był z nimi; Ps 34:7,8, Hio 38:7. Król wiedział że to istota nadprzyrodzona, anioł Boży posłany przez Boga aby wyratował sługi swoje; Dan 3:28. Rozdział ten przedstawia wielkość i potęgę Boga który nie pozostawia swego ludu bez opieki w trudnych chwilach; Ps 66:12, a wiara tych ludzi sprawiła, że Bóg stanął po ich stronie. Oto Bóg ratuje tych, którzy są mu wierni, nawet jak żyją w pogańskim świecie. Władza w dniach ostatnich będzie podejmować szalone, bezduszne decyzje, które wyniesie do rangi złotego bożka przed którym będzie kazać padać na twarz. Przepisy te będą bożkiem, ponieważ będą zupełnie wywracać to, co normalne, co boskie, to co prawe i sprawiedliwe na odwrotność tego, tak że pokłonić się temu nie wolno. Jednak nasze wyrzeczenia i pokonywanie trudności nie jest pozbawione sensu, będzie nagrodzone, a to pobudza nas do zachowania wierności Bogu; Ps 91:1,5-8.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla Wszechmocnego Boga wszystko jest możliwe, nawet wydobycie z pieca rozpalonego; Dan 3:26,27, „Wtedy Nabuchodonozor zbliżył się do drzwi pieca ogniem gorejącego, zawoławszy, rzekł: „Szadraku, Meszaku, Abed Nego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie!” Wówczas Szadrak, Meszak i Abed Nego wyszli z ognia. (27) I zebrali się satrapowie, gubernatorzy, namiestnicy i radcy królewscy zobaczyli owych mężów, że ogień nie miał mocy nad ich ciałem. Włosy na ich głowach nie przypaliły się, ich spodnie nie zmieniły się i swąd ognia nie przeszedł na nich.” Wówczas król podszedł do pieca i zawołał ich aby wyszli, już król nie mówi, „a któryż bóg was wyratuje,” ale mówi, „słudzy Boga Najwyższego”! Jakże szybko zmienił spojrzenie na Boga Judejczyków. Chociaż nie wyznał że Jahwe jest jedynym Bogiem, ale wyznał że jest Bogiem Najwyższym, że jest wyższym od jego babilońskich bogów. Kiedy Judejczycy wyszli z pieca, wszyscy w zdumieniu i ze zdziwieniem oglądali ich, dziwiąc się że nawet ubrania się im nie nadpaliły ani włosy nie osmaliły, ani nawet nie czuć ich swądem spalonego; Mat 10:30. Oto Bóg wybiera swój lud w piecu uciśnienia; Iza 48:10,(Poz), „Oto przetapiałem cię dla siebie jak srebro, próbowałem cię w tyglu niedoli.” Oto Bóg pokazał swoją wierność wobec lojalnych sług swoich, pokazał że wierność wobec Boga prowadzi do zbawienia. Nasza wierność Bogu i nadzieja, także nie jest pozbawiona sensu, pomoże nam przetrwać trudne chwile. Zaufanie Bogu jakie przejawiali ci trzej Hebrajczycy i skutki jakie to przyniosło, wbiło w zdumienie króla jak i jego dostojnych urzędników. Apostoł Paweł pisząc o osobach które mieli takie zaufanie i wiarę do Boga, że zagasili moc ognia, pisze właśnie o tych młodych ludziach; Hebr 11:32-40.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król zrozumiał że wszedł w konflikt z prawdziwym Bogiem i tu nie wygra; Dan 3:28-30, „Zabierając głos, Nabuchodonozor powiedział: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed Nego, który posłał swojego anioła i ocalił swoje sługi, bo Mu zaufali; przekroczyli rozkaz królewski i wydali swoje ciała, żeby nie czcili i nie kłaniali się głęboko żadnemu bogu, jak tylko ich Bogu. (29) Wydaję więc rozkaz, ażeby każdy lud, naród i język, który wypowie bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abed Nego, był poćwiartowany, a dom jego był obrócony w stos gruzów. Albowiem nie ma innego Boga, który potrafi tak ratować”. (30) Potem król przywrócił stanowiska Szadrakowi, Meszakowi i Abed Nego w prowincji babilońskiej.” Król zaczął błogosławić Boga, można powiedzieć że wrócił mu rozum i poprawnie zaczął oceniać rzeczywistość; Dan 4:34,35,(31,32), ponieważ zrozumiał, że Bóg posłał swojego anioła aby ocalił swoje sługi; Hebr 1:14. Jako słudzy Najwyższego, mieli prawdziwe, głębokie zaufanie do Boga; Ps 22:4,(5), 2 Kor 1:9. Z tego powodu byli gotowi przekroczyć surowy rozkaz króla. Przyjaciele Daniela nie chcieli służyć żadnemu innemu bogu, nie chcieli się kłaniać złotemu posągowi; 2 Moj 23:24, Obj 12:11. Król dostrzegł wielkość i potęgę Boga Szedraka, Meszaka i Abed Nega, zaczął wywyższać prawdziwego Boga; Dan 2:47, Dan 4:34,(31). Następnie król wydał rozkaz, żeby nikt nie ważył się bluźnić przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abed Nega, ponieważ nie ma Boga który by tak potrafił ratować z ciężkiej opresji; 5 Moj 32:31, Dan 6:26,27. Król i wszyscy jego urzędnicy reprezentują wielką władzę w dniach ostatnich, będą oni zmuszeni uznać wielkość i potęgę naszego Boga; Ps 72:11,12. Ps 102:15,(16). Życie tych młodych ludzi świadczyło o wierności wobec Boga do końca, o głębokim zaufaniu i wierze. Król docenił postawę trzech Judejczyków i zapewnił im powodzenie przywracając im stanowiska jakie mieli wcześniej; Dan 2:49. Trzeba mieć bardzo silną wiarę aby w ten sposób postępować jak ci trzej młodzi ludzie, są oni wzorem dla nas, a na królu zrobiły niesamowite wrażenie, dzięki temu, że odważnie obstawali przy wielbieniu prawdziwego Boga, władca przyznał wolność religijną Żydom w całym swym imperium. Należy wyciągać wnioski z wielkiej wiary młodzieńców, ponieważ na każdego z nas mogą przyjść podobne wyzwania, gdyż nagle możemy się dowiedzieć, że oto następuje zmiana przepisów prawa i nagle znajdziemy się w nowej rzeczywistości, kiedy to nowe prawa zaczną wymagać od nas niechrześcijańskich zachowań; Obj 15:2, Mat 24:15. To samo co na równinie Dura, czeka w nadchodzącej przyszłości chrześcijan, i każdy będzie musiał wykazać czy służy Bogu, czy posągowi który będzie mówił. Ta księga Daniela mówi nam nie tylko o tym co było, ale i o tym co będzie, co nadchodzi, ponieważ zachowania wielkich władców często są podobne, zachowanie króla, a zachowania dzisiejszych władców niewiele się różnią. Bóg przestrzega swój lud i zapowiada nam jakie będą zachowania władzy w nadchodzącej przyszłości. Jeżeli ktoś będzie wielbił bestię i brał jej znamię, zasłuży na kielich gniewu od Boga. Czy ty, w każdych warunkach pragniesz służyć Bogu, czy tylko kiedy nie ma przeszkód? Warunki na świecie bardzo szybko się zmieniają i to na niekorzyść ludzi wierzących, czy zachowasz lojalność wobec Boga? Nasza wierność wobec Boga wzbudza agresję wrogów, ale młodzieńcy nie wstydzili się swego Boga, za co zyskali szacunek i uznanie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Władca postanowił wydać nowy dekret; Dan 3:31,(4:1), „Król Nabuchodonozor do wszystkich ludów, narodów i języków, którzy mieszkają na całej ziemi: „Niech wasz pokój będzie wielki!” Król zwraca się do wszystkich grup narodowościowych; Dan 3:4. Rozpoczyna go życzeniem pokoju wszystkim ludom, narodom i językom, którzy mieszkają na całej ziemi; Dan 6:25,(26). Napisanie dekretu i wysłanie obwieszczenia do wszystkich ludów i narodów, jest obrazem zachowań części elit władzy w czasie dni ostatecznych, kiedy to po doświadczeniach wielkiego dnia Jahwe; Sof 1:14, i wtórego przyjścia Pana Jezusa, okażą skruchę, podziw i uległość Królowi królów; Obj 19:16, Ps 2:10-12, Ps 72:11.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Król postanowił podać do wiadomości wszystkim ludom i narodom, że Bóg Najwyższy uczynił w stosunku do niego wielkie znaki i dziwy; Dan 3:32,33,(4:2,3), „Postanowiłem podać do wiadomości znaki i cuda, jakie Bóg Najwyższy uczynił w stosunku do mnie. (33) Jak wielkie są Jego znaki i jak potężne są Jego cuda! Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego władza z pokolenia w pokolenie.” Władca nazywa Boga Jahwe, Bogiem Najwyższym; Ps 47:2,(3), Ps 83:18,(19). Kiedy król przeżył kilka tajemniczych snów i wizji które objaśnił jemu Daniel, oraz nadzwyczajne zdarzenie przy złotym posągu, król dostrzegł znaki i cuda od prawdziwego Boga, zaczął opowiadać o nich będąc poruszonym i zadziwionym; Ps 71:19, Rzym 11:33. Obwieszczał wszystkim narodom świata o królestwie Bożym, które znacznie góruje ponad wszelkie inne królestwa; Jer 10:10, Ps 66:7, a władza Jego jest wieczna; Ps 10:16, Ps 146:10. Bóg posługuje się nawet władcami świata, którzy pod wpływem mocy Bożej się ukorzą i zasoby narodów zostaną sprowadzone do domu Bożego, a przewodzić będą królowie; Obj 21:24, Iza 60:7,11. Czy i ty opowiadasz nadzwyczajne cuda jakie dokonuje nasz Bóg, aby wielkie było Imię Jahwe między narodami; Mal 1:11? Skoro wielki król opowiadał narodom świata, to i my musimy opowiadać o wspaniałym zamyśle Boga co do ludzi i ziemi; Mat 5:5, Dan 2:44. Trzeci rozdział księgi Daniela niesie przesłanie, że Bóg ratuje nawet z wielkiego ucisku i z pieca ognistego; Obj 7:13,14, „A jeden ze Starców odezwał się, mówiąc do mnie tymi słowami: A ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? (14) I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swoje szaty, i wybielili je w krwi Baranka.

 

 

 

 

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin