WIDZENIA UNIESIENIA OBJAWIENIA

Bóg od wieków, do komunikowania się z ludźmi używał widzeń i wizji, już z Abrahamem porozumiewał się tym sposobem 1 Moj 15:1,12-16. Potem do Jakuba odezwał się Bóg w widzeniach nocnych 1 Moj 46:2. Również starsi ludu, znaczniejsi, otrzymali wizję prawdziwego Boga 2 Moj 24:11. Jahwe Bóg mówi, że kiedy powstanie pośród ludu Bożego prorok, to On będzie do niego przemawiał właśnie poprzez widzenia i sny 4 Moj 12:6. Swoim prorokom, Bóg daje zrozumienie tych widzeń Dan 1:17, Dan 2:19, Dan 9:23, poprzez proroków to zrozumienie przekazywane było ludowi. Stwórca przekazywał sługom swoim różne wiadomości dotyczące czasu, oraz nadchodzących wydarzeń, właśnie poprzez wizje i widzenia Dan 8:15,16, Amo 3:7, Łuk 1:22. Także apostołowie otrzymywali widzenia, na przykład widzenie przemienienia Pana Jezusa Mat 17:3,9. W tym widzeniu widzieli Mojżesza i Eliasza oraz słyszeli ich rozmowę, ponieważ wiedzieli kto to jest. Również Pan Jezus, poprzez widzenia, udzielał zachęt swoim uczniom, czy wręcz wskazywał co mają robić Dzi 16:9, Dzi 18:9, Dzi 23:11. Często słudzy Boga, otrzymywali widzenia w nocy, podczas snu Hiob 4:13, Hiob 7:14[Gd], czasem wywierają one zaniepokojenie u ludzi, jednak Bóg, tym sposobem przekazuje wiadomości, pouczenia, kieruje do nich zachęty, chociaż większość na to nie zważa Hiob 33:14-16. Widzenia jawiły się w głowach ludzi w formie widzianych obrazów i słyszanych słów Dan 4:5, Dan 7:1,2. Te które otrzymywał prorok Daniel, nawet jego były w stanie przerazić Dan 7:15, Dan 8:27. Prorok Daniel, który szczególnie dużo wizji otrzymał, wychwalał Boga który wyjawiał jemu rzeczy ukryte, objawił mu nawet sen który niepokoił króla Nebokadnezara Dan 2:20-23,28. Objawiał wiele widzeń dotyczących czasów odległych a nawet czasu końca Dan 8:17, Dan 10:14. Wypełnienie ich w przyszłości jest pewne Haba 2:2,3. Widzenia były przeznaczone dla ludzi prawych i pobożnych Dzi 10:1-3, dla lojalnych i wiernych wobec Boga, dla jego świętych Ps 89:19,20. Również wierne niewiasty Bóg traktował podobnie i przekazał im widzenie aniołów którzy przekazali im wieści, że Pan Jezus żyje Łuk 23:55, Łuk 24:23.

Widzenia ukryte. Wiele wizji i objawień było dla ludzi niezrozumiałych, ponieważ zostały opieczętowane, zostało ukryte ich zrozumienie, aż do stosownego czasu, nawet dla uczniów Pana Jezusa miał nadejść czas, że poprawne zrozumienie Pisma Świętego miało zostać opieczętowane Iza 8:16, był to czas odstępstwa, od czasu jego nadejścia, aż do czasów końca, w całym tym okresie Bóg zakrył swoje oblicze przed domem Jakuba, przed naśladowcami Jezusa Chrystusa, aż do czasu odbudowy Domu Bożego Iza 8:17, Dan 9:17. Jak widzimy, również dla szukających Boga, widzenia i proroctwa mogą być zakryte i niezrozumiałe Dan 12:8, Dzi 1:7, Łuk 18:34.

Widzenia lekceważone. Spójrzmy na słowa Eze 12:27,“ Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Synu człowieczy, oto Dom Izraela powiada: Widzenie, które on ma, odnosi się do późniejszych czasów. On prorokuje o dalekiej przyszłości.“ Jednym słowem, można powiedzieć; "Nie ma się czym przejmować, on prorokuje o czasach odległych, ma wizje nie dotyczące naszego pokolenia, nie ma się czym martwić, jedzmy i pijmy!“ Oto myślenie Żydów w tamtych czasach, na pewno nierozsądne.

Czas bez widzeń. Z powodu lekceważenia proroczych widzeń Bożych, miał nadejść czas bez widzeń Eze 7:26. Oto Bóg mówi, że będą szukać widzeń i objawień u proroka, będą szukać dobrych wiadomości, lecz nie otrzymają ich Iza 29:10,11. Będzie podobnie jak za czasów Samuela i arcykapłana Helego, który miał niegodziwych synów, ale on nie reagował, tolerował ich niegodziwości, w Izraelu źle się działo, więc Bóg nie dawał żadnych widzeń 1 Sam 3:1,15.

Błędne widzenia. Prorok Izajasz mówi w 28:7,8,“ Również i ci chodzą chwiejnie na skutek wina, zataczają się pod wpływem sycery. Kapłan i prorok chodzą chwiejnie na skutek sycery, wino zawróciło im w głowie, zataczają się pod wpływem sycery, chodzą jak błędni, miewają zwidzenia, potykają się, gdy odbywają sądy. Zaiste, wszystkie stoły są pełne zwymiotowanych brudów; nie ma miejsca czystego.“ Izajasz mówi, że zamiast wartościowych wizji dla ludu, ci prorocy będą mieli zwidzenia, błędne widzenia, ponieważ piją stare wino swoich tradycji religijnych Łuk 5:39, gardzą nowym, młodym winem prawd Bożych jakie Bóg daje przez swych sług, a pijąc to stare wino, są całkiem oszołomieni, z ust nie wypływa żadna wartościowa nauka, a jedynie to co obrzydliwe i zwodnicze. Lud przyzwyczaił się do tych pijackich wizji, i wręcz domaga się tego co miłe w słuchaniu Iza 30:10. Wypowiedzi takich proroków są bezwartościowe, zwodnicze, nie opierają się na Piśmie Świętym, lecz na samolubnych pragnieniach Lamen 2:9,14. Te fałszywe wizje i rzeczy nic niewarte są oszustwem ich serc Jer 14:14, Jer 23:16,28. Przepowiadają im złudę którą wypowiadają w imieniu Boga Jahwe, podczas gdy Bóg nic im nie powiedział, zapowiadają pokój ludowi i błogosławieństwo, podczas gdy powinni strofować lud za ich grzechy Eze 13:3,7,16,23. Ich widzenia, to widzenia ułudy, księga Eze 22:28 mówi; „Jej prorocy narzucają na nich tynk, mają fałszywe widzenia i wróżą im kłamstwo, głosząc: Tak mówi Pan, Jahwe, choć Jahwe nie mówił.“ Tymczasem Bóg, tak naprawdę, chciał wylać na nich swój gniew za wszelkie niegodziwości jakich się dopuszczano Eze 21:29, Eze 22:29-30. Proroków którzy rzeczywiście mówili ludowi prawdziwe widzenia Boże, albo pozabijali, albo musieli oni ukrywać się i uciekać na pustkowia. Wielu z takich wizjonerów, nie czeka aż wizje Boże się urzeczywistnią, aż Bóg je wypełni, sami chcą je urzeczywistniać nakłaniając lud do pewnych zachowań Dan 11:14. Z takich też powodów nie otrzymają żadnej wizji prawdy Mich 3:6, Zach 13:4, a swych przepowiedni, a nawet całych ideologii w swych denominacjach, będą musieli się wstydzić, bo nie wypełni się nic z tego co przepowiadają.

Otwarte niebo. Widzenie, to przeniesienie człowieka, nie fizycznie, lecz w jego świadomości, w umyśle jego, w głowie, ukazanie mu obrazów i przekazanie słów, a przez nie poleceń, zachęt i rozkazów Dan 8:1,2, 1 Moj 15:1, Eze 3:11,12. Czasem widzenia były przekazywane podczas snu 1 Moj 28:12, ale czasem na jawie, kiedy niebo się otwierało i Bóg ukazywał obrazy i widzenia Eze 1:1. Otwieranie się nieba, oznacza widzenia Boże, oto Szczepan ujrzał niebo otwarte i chwałę Bożą, i Jezusa stojącego po prawicy Boga Dzi 7:55,56. Również Jezus miał wizje Boże Mat 3:16, Mar 1:10, Łuk 3:21,22. Także apostoł Piotr, kiedy Bóg chciał mu uświadomić, że nie ma już zwierząt rytualnie czystych i nieczystych, i tak samo nie ma ludzi czystych i nieczystych, lecz wszyscy ludzie, i Żydzi i poganie, powołani są do zbawienia i nie należy ludzi z narodów traktować jak nieczystych Dzi 10:10,11,17. Apostoł Jan otrzymał cały szereg wizji i objawień opisanych szczególnie w księdze Objawienia, w Bożych wizjach i objawieniach był przeniesiony do dnia Pańskiego Obj 1:1,10,i spisał to dla naszego pouczenia Obj 1:19. O niebie otwartym mówi Jan w Obj 19:11, zobaczył Jan na niebie konia białego i siedzącego na nim jeźdźca, wiemy że konie do nieba nie chadzają, a więc Jan zobaczył pewien obraz proroczy, który ma swoje prorocze znaczenie, nie widział więc rzeczywistego konia, było to widzenie.

Zachwycenia i uniesienia. Dokładniej o przeżyciach podczas uniesienia, opisuje prorok Ezechiel, w Eze 8:3,“ Wyciągnął coś w rodzaju ręki i uchwycił mnie za włosy na głowie, a duch podniósł mnie w górę między ziemię a niebo i w boskich widzeniach zaprowadził do Jerozolimy, do przedsionka bramy wewnętrznej, położonej po stronie północnej, tam gdzie znajdował się bożek zazdrości, <pobudzający do zazdrości>.“

Czytamy tu, że duch chwycił go za włosy i niósł go w boskim widzeniu do Jerozolimy, drogę tę przebył niejako lecąc w powietrzu niesiony przez ducha. Podobnie czytamy w Eze 3:12-14," Duch uniósł mię i usłyszałem za sobą huk potężnego trzęsienia [ziemi]. - Błogosławiona Chwała Jahwe z miejsca swego. - Był to łopot skrzydeł istot żywych, które uderzały jedno o drugie, wraz z nim turkot kół i odgłos potężnego trzęsienia [ziemi]. Duch uniósł mię. Zabrał mię i szedłem pełen goryczy w podnieceniu ducha mojego, a ręka Jahwe mocno na mnie spoczywała.“

Prorok opisuje jak uniósł go duch i słyszał odgłos wielkiego pędu, bardzo realnie przeżywał uniesienie go na powietrze, razem z szumem skrzydeł, wiatru i przesuwającymi się obrazami przestrzeni. Prorok odbierał te wizje jak rzeczywiste uniesienia w powietrze, słyszał pęd powietrza i czuł realne przenoszenie go w przestrzeni oraz oglądał obrazy jakby leciał samolotem. Podobnie mówi Eze 11:24,25 duch uniósł go do Chaldei,w Bożym widzeniu, możliwe jest że rzeczywiście został przeniesiony, bo prorok mówi że opowiedział sprawy Boże zesłańcom. W Eze 40:2 w widzeniu Bożym został prorok zaprowadzony do ziemi Izraelskiej i postawiony na wysokiej górze, a w Eze 43:5 jakiś duch przeniósł go i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny Domu Bożego. Słudzy Boga często doznawali zachwycenia w wizjach, Dzi 11:5[Gd] mówi; „widziałem w zachwyceniu,“ czyli w uniesieniu ducha swego, w ekstazie. Podobnie czytamy w Dzi 10:10,11[Gd], Obj 1:10 [Poz]"Doznałem zachwycenia w dzień Pański.“ A Biblia [Gd], „Byłem w zachwyceniu ducha w dzień Pański,“ Apostoł Jan ogląda te wizje w ekstazie ducha, są one dla niego niezwykle ważne, ponieważ dotyczą dnia wtórego przyjścia Pana Jezusa, a to Jana niezwykle interesowało, podobnie zresztą jak i nas. Podobne słowa znajdujemy w Obj 4:2 [Poz], „Doznałem natychmiast zachwycenia; A oto w niebie stał tron i ktoś zasiadł na tronie.“Jan w zachwyceniu znalazł się w niebie, otrzymał wizję Boga na swoim tronie, ale to wcale nie znaczy, że Jan wstąpił do nieba Ps 37:11. A w 1 Tes 4:17[Gd] [Brze] mówi o czasach przyszłych, nadchodzących;“ Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy.“ Słudzy Boga doznawali zachwycenia w wizjach. Odczuwali zachwyt, ekstazę z przeżytych widzeń i doznań, ze spotkania z Panem Jezusem w Jego chwale. Werset ten wyjaśnia, że tak zmartwychwstali jak i ci żyjący w czasie przyjścia Pana do Jego ludu wybranego, doznają zachwycenia, uniesienia ducha, doznają widzeń, i w tych widzeniach znajdziemy się razem z Panem, a wówczas Go ujrzymy, podobnie jak ujrzał Go apostoł Paweł 1 Kor 9:1. Te słowa mówią o duchowym zachwyceniu, uniesieniu, ekstazie, o widzeniach jakie człowiek otrzymuje kiedy Pan chce mu coś przekazać, nazywane też są objawieniem 2 Kor 12:1,7, Obj 1:1. Przyjrzyjmy się bliżej 2 Kor 12:1-4, apostoł mówi tu,“ że czternaście lat temu, pewien człowiek [mówi o sobie] nie wiem czy działo się to cieleśnie, czy nie, [czyli czy działo się to naprawdę, czy miał widzenie Dzi 12:9] został porwany do trzeciego nieba, do raju, i słyszał niewypowiedziane słowa Dzi 9:4.“ Całe to wydarzenie miało miejsce, kiedy Paweł nie był jeszcze apostołem, ani nawet Pawłem nie był, ale Saulem, prześladującym Chrześcijan faryzeuszem Dzi 9:1-5. Wówczas to, wielkie światło z nieba oślepiło go tak, że stracił wzrok Dzi 9:7,8, Dzi 22:9, Dan 10:7,8. Światło to, pochodziło ze światłości niedostępnej dla ludzi 1 Tym 6:16, z nieba od Boga gdzie wstąpił zmartwychwstały Jezus. Skoro światłość niedostępna jest dla ludzi, to należy postawić tu pytanie; czy apostoł Paweł rzeczywiście był w trzecim niebie i w raju, zgodnie z tym co sam mówi w 2 Kor 12:2,4. Przecież wędrujący z nim mężczyźni widzieli Saula jak upadł na ziemię i leżał Dzi 9:4, oni stali oniemiali, słysząc coś, jakiś głos, jednak nie widzieli tego co Saul. W Dzi 9:5-8 czytamy, że Saul wstał a oni prowadząc go, zaprowadzili do Damaszku. Czy oni widzieli Saula wstępującego do trzeciego nieba, do raju? Paweł miał widzenie i to kilkakrotnie Dzi 22:14,17. Szczepan również nie wstąpił do nieba mimo że widział Pana Jezusa po prawicy Boga Dzi 7:55,56 lecz zginął ukamienowany. Czy prześladowcy chrześcijan, jakim był Saul, są brani do nieba? Chyba to nie jest prawdopodobne aby tak było, mogą mieć widzenie w którym stają przed Panem Jezusem, i takie widzenia miał Saul. W Dzi 9:7 czytamy, że podróżni niczego nadzwyczajnego nie widzieli, nie widzieli też nikogo, żadnej osoby, która by wypowiadała słowa, a cóż dopiero wstępowanie ich towarzysza podróży do nieba, na pewno byłaby jakaś ich reakcja gdyby byli tego świadkami Ps 115:16, Mat 5:5. Możemy więc jednoznacznie powiedzieć, że opis z 2 Kor 12:1-5 zawiera widzenie rozmowy z Chwalebnym Jezusem którą otrzymał Saul. To on widział tą wizję a nie wszyscy, sam to potwierdza w Dzi 26:13-15,“ W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Kto jesteś, Panie? - zapytałem. A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz.“ Sam Paweł mówi;“ ujrzałem usłyszałem“. Trzecim niebem i rajem, Paweł nazywa uniesienie duchowe, zachwycenie, ekstazę, jakiej doznał podczas rozmowy z Panem Jezusem z nieba, czuł się jakby sam znalazł się w niebie w światłości niedostępnej z Panem, lecz ciałem leżał na ziemi oślepiony 1 Tym 6:16. Uniesienia i wizje służą do spotkań z Panem i do przekazu poleceń i rozkazów Dzi 9:10-15. Przeżycia podczas widzenia mogą przypominać rzeczywiste uniesienie w powietrze i lot z dużą szybkością, jakich zaznał Ezechiel Eze 3:12-14, Eze 8:3. Podobnie należy rozumieć słowa z 1 Tes 4:17, tak jak ludzie są w stanie zorganizować wideokonferencję, korzystając ze współczesnych środków przekazu, takie możliwości Bóg miał już dawno temu, a Biblia opisała te wideokonferencje już wieki temu. Tak, jak w tamtych czasach, były wykorzystywane wizje i widzenia, tak i w nadchodzącej przyszłości będą one wykorzystywane do kontaktów z całą społecznością, a nawet z aniołami Bożymi Jan1:51. Nasz Pan nie wszędzie będzie musiał być osobiście, ale będzie z nami poprzez widzenia, żadne ludzkie środki nie będą doskonalszym środkiem łączności od Bożych wizji i widzeń. Apostoł Paweł mówi w 1 Tes 4:16,17, że kiedy zostaniemy uczynieni nieskażonymi, doskonałymi synami Boga, wówczas będziemy mieć widzenia, a w nich będziemy widzieć Pana i rozmawiać z nim. Również księga Joel 2:28, i Dzi 2:17 zapowiadają, że kiedy Bóg wyleje Ducha swego, słudzy Boga będą mieć widzenia w dniach ostatnich. Słowo Boże mówi także, że zobaczą Boga Mat 5:8, Obj 22:4, bez wizji nie można zobaczyć Boga. Kiedy się ujawni Pan Jezus, jako naczelny pasterz, ujawni się i nam Jan 14:19,21, 1 Jan 3:2. Ujawnienie się Pana Jezusa, to pokazanie się, ujrzymy je najprawdopodobniej w widzeniach i w uniesieniu i w zachwyceniu, a wówczas otrzymamy koronę chwały Tyt 2:13, 2 Tym 4:1, 1 Pi 5:4, czyli zmartwychwstanie i nieskażone, doskonałe ciała 1 Kor 15:51,52, Rzym 8:11,23, Fil 3:21. Różne określenia widzeń i wizji oznaczają jedynie różny charakter tych wizji, od przerażających, jak u Daniela, po uniesienia i zachwycenia, czyli pełne ekstazy i radości niewypowiedzianej, i po objawienia które miały charakter przekazywania wiedzy o czasach nadchodzących. W Dzi 26:19 Paweł wyjaśnia królowi Agryppie, że nie mógł być nieposłuszny tym niebiańskim widzeniom, czym pozostawił nam wzór, abyśmy też traktowali je poważnie.

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin