ZMARTWYCHWSTANIE APOSTOŁÓW

Apostoł Jan będąc świadkiem nauk Jezusa, spisał to, co Jezus mówił o wskrzeszeniu umarłych w dniu ostatnim Jan 6:39,54. Wskrzesić, to znaczy z martwych wzbudzić umarłego w jego ciele na ziemi Jan 5:21, Łuk 7:11-17. Sam Jezus wskrzeszał umarłych, mamy wiele opisów tych wydarzeń. Osoby wskrzeszone do życia przez Jezusa, pod brzemieniem ciążącego na nas wszystkich grzechu Adamowego, po jakimś czasie znowu umarły, ale apostoł Paweł pisze, że oczekuje czasu ujawnienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy on i wszyscy oczekujący jego ujawnienia, otrzymają nagrodę, koronę życia Jak 1:12, 2 Tym 4:8. Paweł oczekiwał przyjścia Pana Jezusa i nagrody, a nie zabrania go w zaświaty do nieba by bujać w kosmosie, oczekiwał zmartwychwstania umarłych w ów wielki dzień, chociaż sam, miał nadzieję że dożyje tego dnia, w 1 Kor 15:51 Paweł wyjawia nam świętą tajemnicę dotyczącą zmartwychwstania, „ Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni,“ miał taką samą nadzieję, jak wszyscy chrześcijanie. Apostoł wiedział że niektórzy chrześcijanie będą żyć w czasie przyjścia Pana, i w tym czasie wszyscy będziemy odmienieni, ponieważ wszyscy musimy się stać nieskażeni, doskonali, bezgrzeszni, a to co cielesne, grzeszne, nie duchowe, nie może odziedziczyć Królestwa Bożego 1 Kor 15:50, Gal 5:19-21. Te słowa odnosi do siebie, kiedy mówi;"pomrzemy, będziemy. Jak dojdzie do tej przemiany tego co cielesne, grzeszne, w nieskażoność? W 1 Kor 15:52 mówi; „ W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.“ Wówczas umarli zostaną wskrzeszeni jako niezniszczalni, czyli jako bezgrzeszne, doskonałe dzieci drugiego Adama, tego z nieba, doskonałego i bezgrzesznego ojca naszego Hebr 2:13,14, i już nie będziemy dziećmi grzesznego i niedoskonałego Adama 1 Kor 15:22. Paweł wierzył, że to zmartwychwstanie otrzyma nie tylko on, ale także wszyscy którzy umiłowali przyjście Najwyższego Pasterza, czyli ogół prawych ludzi wiary 1 Pio 5:4. Ale wracając do 1 Kor 15:52, na koniec tego wersetu Paweł mówi; „a my będziemy przemienieni,ma na myśli siebie i żyjących chrześcijan w tym czasie, oczekiwał ze żywi zostaną przemienieni w nieskażoność, i staną się tacy sami jak ci nieskażeni zmartwychwstali, tylko bez potrzeby umierania i wówczas wszyscy staną się nieskażonymi i doskonałymi Dziećmi Boga. Apostoł oczekiwał dla siebie tego samego, o czym głosił współbraciom swoim, nie miał innej nadziei, oczekiwał uwolnienia swego ciała na podstawie okupu zapłaconego przez Jezusa Chrystusa Mat 20:28, 1 Tym 2:6. Okup był zapłacony, aby odkupić ludzkość z grzechu, a nie z ziemi do zaświatów. Paweł oczekiwał, że jego ciało doczeka się nieskażoności, bezgrzeszności i doskonałości, że zostanie poczytany za Syna Bożego w pełni tego słowa znaczeniu, a dziedzictwo Adamowego grzechu zostanie z niego zdjęte 1 Kor 15:21,22, Rzym 5:17. Do chrześcijan z Kolosów apostoł pisze, że kiedy Chrystus się ukaże, będzie naszym życiem Kol 3:4, czyli i jego życiem też, ponieważ mówi; naszym życiem , nie dzieli ludzi na my i wy, my i oni, czy jeszcze inaczej, na klasę wskrzeszonych i klasę wziętych do nieba. Co wówczas się stanie gdy Chrystus się ukaże? Paweł mówi, że wtedy i oni razem z nim ukażą się w chwale Królestwa Jego. Nasz Pan jest w niebie i stamtąd go oczekujemy Fil 3:20, Paweł też oczekiwał nadejścia Pana, wierzył że wówczas nasze ciała upokorzone grzechem zostaną przekształcone na bezgrzeszne, aby były podobne pod tym względem do ciała Pana Jezusa 1 Kor 15:49[Poz]“ Podobnie jak w tym życiu byliśmy obrazem człowieka ziemskiego, tak samo w przyszłym życiu będziemy obrazem Człowieka z nieba.Jak cały czas, byliśmy podobni do Adama, tak potem będziemy podobni do człowieka z nieba jak synowie do swego ojca, na jego obraz, bezgrzeszni, doskonali Rzy 8:29. Podkreśla to również Jan w 1 Jan 3:2,“Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.Oczekujemy realnego przyjścia Pana Jezusa w chwale Królestwa swego, jak apostoł Jan miałby ujrzeć Pana Jezusa po Jego przyjściu, ujawnieniu, gdyby Jana nie było wówczas na ziemi? Okazał by się kłamcą.

Kiedy Chrystus się ujawni, będziemy do Niego podobni, bo wszystko to, co dziś podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, wówczas spełni się proroctwo proroka Izajasza 25:8, i śmierć zostanie pochłonięta na wieki, żądło jej, czyli grzech, zostanie jej wyrwane 1 Kor 15:53-56. W 2 Kor 5:4 czytamy;"Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie.Paweł mówi tu,"my,“ czyli mówi również o sobie, że on pragnie być przyodziany aby jego ciało, poprzez przemianę w nieskażoność, przyodziało się w nowe odzienie.

Mówi jednocześnie, że nie pragnie z tego namiotu być rozebranym, czyli z ciała, ale pragnie przyodziać ten nowy, z nieba, czyli od naszego Pana i na jego wzór, 1 Kor 15:52,53. Nie chciał wędrować jako duszek po wietrznych niebiosach, potwierdza to list do Rzym 8:23,“ Zresztą nie tylko ono, ale i my, którzy posiadamy Ducha dającego gwarancję przyszłej chwały, cierpimy, wyczekując pełnego synostwa - odkupienia naszego ciała.Duch jest gwarancją przyszłej chwały, a Paweł mówi że on też go posiada, więc i on może śmiało wyczekiwać pełnego usynowienia, odkupienia z grzechu naszych ciał na podstawie okupu. Pełnia usynowienia będzie, kiedy wejdziemy do Domu Bożego w nieskażonych ciałach naszych. Paweł wyraźnie tu mówi o swoim ciele i ciałach innych chrześcijan. Również apostoł Jan oczekiwał wtórego przyjścia Pana Jezusa i zachęcał chrześcijan aby pozostali w jedności ducha z Jezusem 1 Jan 2:28, Efe 4:4. A dlaczego mają do tego dążyć? Jan mówi; „abyśmy, a więc i on miał podobną nadzieję, że gdy tylko Chrystus się ujawni, wszyscy będący w jedności ducha z Jezusem, będą mogli z ufnością stanąć przed Nim w dniu jego ponownego przyjścia i nie będą zawstydzeni pozostając z dala od niego. Jan, razem z innymi chrześcijanami chciał bez wstydu stanąć przed naszym Panem, a więc cieleśnie przed nim stanąć. Podobnie wyraża się apostoł Paweł kiedy mówi, że chciałby w dniu przyjścia Chrystusa mieć powód do chluby Fil 2:16, przecież nie mógłby się chlubić swoją pracą, swoją służbą wśród Filipian będąc w zaświatach, podczas kiedy Chrystus przyszedł na ziemię. Mógłby się chlubić, gdyby ujrzał zmartwychwstałych Filipian i mógł zobaczyć że jego trud wychowywania ich, nie poszedł na marne, jak pisze 2 Kor 1:14,“ jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.“ Jedni drugich muszą spotkać aby się sobą chlubić w ów wielki dzień. Kiedy otrzymają nieskażone ciała, będą przyobleczeni w nieskażoność i nieśmiertelność i będą się mogli sobą chlubić 1 Kor 15:53. Również w 1 Tes 2:19,20 Paweł mówi o koronie radosnego uniesienia, koronie chwały,“ Ale jakaż jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? Czyż nie wy nią będziecie przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem, w chwili Jego przyjścia? Wy bowiem jesteście dla nas chwałą i radością.

Paweł oczekiwał tego radosnego uniesienia podczas przyjścia Jezusa Chrystusa i wskrzeszenia umarłych, spotkania się z nimi, radości wspólnej wręcz niewypowiedzianej. Mówi że osobiście miałby powód do chluby i radosnego uniesienia, widząc swoich przyjaciół wskrzeszonych i cieszących się nieskażonymi, doskonałymi ciałami i życiem. Podobnie apostoł mówi o sobie i o zmartwychwstaniu umarłych w 1Tes 4:13-17. Mówi że jeśli wierzymy że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim,“ 1Tes 4:14, 1 Tes 5:10. Następnie Paweł mówi mając na myśli także siebie, mówiąc; 1 Tes 4:15, że my, którzy pozostaniemy żywi, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.“ 1Kor 15:51. Nie wyprzedzimy ich w przemienieniu naszych ciał w nieskażoność. Wszyscy chrześcijanie razem z apostołami oczekiwali wskrzeszenia swoich ciał, oczekiwali zmartwychwstania, wszyscy którzy wejdą do Domu Bożego, będą mieli nieskażone, nieśmiertelne ciała Ps 31:20, Ps 101:7, Obj 22:14. List do Rzym 8:11 mówi o ożywieniu naszych śmiertelnych ciał; „ A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.“ Podobnie mówi Efe 4:30, że Chrześcijanie muszą być opieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia.

Paweł tak jak wszyscy, oczekiwał wskrzeszenia ciał, a nie tego, aby przekształcić się w duszka i błąkać się po zaświatach, przecież on też miał ducha Bożego! Dlaczego list 1 Tes 4:16 mówi, „a ci co umarli w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi?Ponieważ najpierw zostaną wskrzeszeni ci co zasnęli w śmierci, a dopiero potem, ci żyjący Chrześcijanie zostaną przemienieni w nieskażoność, dalej Paweł mówi o sobie, będziemy wraz z nimi, czyli ze zmartwychwstałymi, „zachwyceni w obłokach naprzeciwko Pana w powietrze,“ 1 Tes 4:17. Mówi tu,"pozostaniemy, będziemy,wszystkie te określenia świadczą wyraźnie, że Paweł miał na myśli siebie, żyjących apostołów i tych którzy go słuchali, i tych do których pisał list, a mieli dożyć owego dnia. Określenie, „zachwyceni w obłokach,“ świadczy o tym, że doznamy wizji i radosnego uniesienia, spotkania w widzeniu Pana Jezusa i przemienienia naszych ciał w nieskażoność. Tym sposobem wypełnią się słowa z 1 Kor 15:51,52 mówiące o tym, że kiedy pojawią się zmartwychwstali słudzy Boga, na ostatnią trąbę, to oni zmartwychwstaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni w taką nieskażoność od grzechu. List do Fil 3:21mówi; “który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.“ Tu również Paweł mówi o sobie, oczekiwał przemiany swego ciała w nieskażone i bezgrzeszne. Te słowa z listu do Filipian łączą się z 1 Tes 4:17, gdyż odbędzie się to w wizji Pana Jezusa, którą otrzymają wierzący i wówczas wypełnią się słowa o usunięciu śmierci i jej żądła 1 Kor 15:54,55. Paweł mówi o zachwyceniu na obłokach w powietrzu, ponieważ ta przemiana naszych ciał, będzie związana z otrzymaniem widzeń w których ujrzymy Pana Jezusa, a On nas przemieni. Mogą one przypominać trochę widzenie, jakie otrzymał Paweł który mówi że został porwany do trzeciego nieba 2 Kor 12:1-4, gdzie rozmawiał z Panem Jezusem 1 Kor 9:1. W wizjach i widzeniach Bożych i my ujrzymy przychodzącego Pana a każdy otrzyma tę obiecaną przemianę w nieskażoność, mogą one przypominać pochwycenie proroka Ezechiela Eze 8:3, Eze 40:2. Jeszcze innym dowodem na cielesne zmartwychwstanie apostołów, są słowa Jezusa z Łuk 22:30, gdzie mówi im, że będą razem z nim przy jednym stole jeść i pić. Co uczniowie Jezusa mogliby jeść i pić w zaświatach jako duszki czy dusze? Czy może lodowe gradziny na lodowym stole? Czy duchy potrzebują jeść ? Jezus jadł i pił aby pokazać swoim uczniom, że nie jest duchem Łuk 24:39-43. A przecież my mamy być zjednoczeni z nim w podobieństwie jego zmartwychwstania Rzym 6:5,“ Jeśli bowiem jak szczep zrośliśmy się z podobieństwem Jego śmierci, to tak samo zrośniemy się z Jego zmartwychwstaniem.Tu również apostoł mówi także o sobie.

Czy apostołowie Jezusa i sam Jezus, mówiliby takimi słowy o zmartwychwstaniu, gdyby spodziewali się wędrówki duszy do nieba czy w zaświaty? Czy mogli mieć inną nadzieję od chrześcijan oczekujących zmartwychwstania? 1 Kor 1:8, 2 Pi 3:14, Tyt 2:11-14. Mieli taką samą nadzieję jak wszyscy wierzący, dlatego będą głównymi nadzorcami, nad usługującymi w Domu Bożym, jako klasa muru Nowej Jerozolimy, która przedstawia Królestwo Boże Obj 21:14, dlatego są nam bardzo potrzebni. Apostołowie na pewno będą ze wszystkimi zmartwychwstałymi sługami Boga na ziemi i wśród nas, sami o tym mówią wyraźnie!

 

Script logo
Polecam strony: Hydraulik w Szczecinie Hydraulik Szczecin